Em­me­lig­hed

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

SØN­DAG 3. APRIL 2016 FØR­STE SÆ­SON: In­cest og bruta­li­tet Se­ri­en fo­re­går på de fik­ti­ve kon­ti­nen­ter Weste­ros og Es­sos. Og det he­le hand­ler om magt­kam­pe blandt de ade­li­ge fa­mi­li­er, som kæm­per om kon­trol­len over Jer­n­tro­nen og de syv kon­ge­ri­ger. Dan­ske Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau spil­ler den små­s­kur­ke­de rid­der Ja­mie Lan­ni­ster. Og al­le­re­de i de før­ste epi­so­der fol­der han sig helt ud. Ja­mie Lan­ni­ster har så­le­des et hedt sex- for­hold til sin egen sø­ster. Og for ik­ke at bli­ve in­cest- af­slø­ret skub­ber Ni­ko­laj/ Ja­mie en ti- årig dreng, der har set for me­get, ud ad et tårn­vin­due. AN­DEN SÆ­SON: Kon­ger­ne kæm­per om mag­ten Kam­pen om tro­nen spid­ses til. Og nu er der end­nu fle­re om bid­det. Ef­ter at ha­ve vun­det tre sej­re, til­by­der en hvis Robb Stark Fa­mi­li­en Lan­ni­ster fred i byt­te for den nord­li­ge uaf­hæn­gig­hed. Lan­ni­ster­ne af­vi­ser til­bu­det. Og kri­ge­ne fort­sæt­ter. TREDIE SÆ­SON: Blodrødt bryl­lup og Ni­co­laj CosterWal­dau mi­ster sin fæg­te­hånd Tred­je sæ­son in­de­hol­der fle­re uhel­di­ge bryl­lups­fe­ster på kryds og tværs imel­lem de do­mi­ne­ren­de kla­ner. Men in­tet slår ’ Det Rø­de Bryl­lup’. Her for­sø­ger man at ska­be fred og for­dra­ge­lig­hed. Men det en­der med blod­bad. Vo­res hjem­li­ge helt Ja­mie Lan­ni­ster ( Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau) til­brin­ger en stor del af den­ne sæ­son som fan­ge. Og før han en­de­lig slip­per fri, får han hug­get sin go­de høj­re fæg­te­hånd af. FJER­DE SÆ­SON: Hur­ra – Kon­gen er død Al­le­re­de i sæ­so­nens an­det af­snit bli­ver æk­le kong Jof­frey for­gif­tet og dræbt – un­der sit eget bryl­lup. Kong Jof­frey er in­cest- søn af sø­sken­de­par­ret Cer­sei og Ja­mie Lan­ni­ster ( Co­ster- Wal­dau). Ty­rion Lan­ni­ster ( Pe­ter Dinkla­ge) an­hol­des for mor­det. Men han be­fri­es af bror­mand Ja­mie. Og på vej væk myr­der Ty­rion de­res far Tywin Lan­ni­ster – med en arm­brøst, mens far­mand sid­der på toilet­tet. FEM­TE SÆ­SON: Ja­mie Lan­ni­ster ( Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau) er en for­an­dret mand. For­hol­det til søste­ren af­kø­les be­ty­de­ligt. Og da Ja­mie en­de­lig in­drøm­mer over for sin nie­ce Myr­cel­la, at han og­så er hen­des far, dør den unge kvin­de for øj­ne­ne af ham. Se­ri­ens må­ske stør­ste helt Jon Snow dræ­bes ( til­sy­ne­la­den­de) i sæ­so­nens sid­ste sce­ne.

Vi skal snart i gang med sjet­te sæ­son af HBO- Nor­dic- se­ri­en ’ Ga­me of Thro­nes’. Og det vil­le væ­re synd at si­ge, at hand­lin­gen er let at føl­ge. Men her er al­li­ge­vel et kva­li­fi­ce­ret bud på en ul­tra­kort op­sum­me­ring af de før­ste fem sæ­so­ner:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.