Co­ster- Wal­dau: Høj kva­li­tet sej­rer

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

» Ro­man­se­ri­ens for­fat­ter Ge­or­ge RR Mar­tin har skabt et ut­ro­lig gen­ne­m­ar­bej­det uni­vers med tre­di­men­sio­nel­le ka­rak­te­rer, der in­ter­es­se­rer, og så har han en rig­tig god næ­se for at over­ra­ske. Læg der­til, at tv- sel­ska­bet HBO vir­ke­lig har spyt­tet i pro­duk­tions­bud­get­tet, så se­ri­ens for­fat­te­re har kun­net re­a­li­se­re det­te enor­me uni­vers. «

I Dan­mark blev Ni­ko­laj CosterWal­dau for al­vor kendt, da han spil­le­de ho­ved­rol­len som den uskyl­di­ge, men og­så mo­di­ge Mar­tin i Ole Bor­nedal- gy­se­ren ’ Nat­te­vag­ten’. Si­den har den dan­ske sku­e­spil­ler haft sto­re rol­ler i bå­de dan­ske og ame­ri- kan­ske film som ’ Ma­ma’, ’ The Ot­her Wo­man’ ( med bl. a. Ca­meron Di­az) og senest ad­ven­tu­re­fil­men ’ Gods of Egypt’. Men al­li­ge­vel er rol­len som Ja­mie Lan­ni­ster i Ga­me of Thro­nes no­get helt spe­ci­elt. In­tet er for evigt » Det er før­ste gang, jeg har spil­let den sam­me ka­rak­ter så læn­ge. Det er ud­for­dren­de. Men det sjove­ste ved at spil­le en se­rie så læn­ge er al­li­ge­vel de ven­ska­ber, man får. «

Dis­se ven­ska­ber in­klu­de­rer bl. a. Pe­ter Dinkla­ge, der spil­ler Ni­ko­la­js ’ Ga­me of Thro­nes’- bror Ty­rion Lan­ni­ster.

Over for BT be­skri­ver Ni­ko­laj Dinkla­ge som ’ en su­per fyr’, ’ en sinds­sygt dyg­tig sku­e­spil­ler’ og ’ me­get ge­ne­røs at ar­bej­de sam­men med’.

Men li­ge­som så me­get an­det her i li­vet spår Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau ik­ke, at Ga­me of Thro­nes vil hol­de for evigt. Se­ri­ens for­fat­te­re har nem­lig en dår­lig va­ne med at slå se­ri­ens stør­ste hel­te ihjel. Og på BT- spørgs­må­let ’ Hvor­dan er Ja­mies od­ds for over­le­vel­se?’, sva­rer Ni­ko­laj hud­løst ær­ligt: » Ik­ke go­de. « Da Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau og hans med­spil­le­re an­gi­ve­ligt for­hand­le­de sig til den se­ne­ste vel­fortjen­te løn­for- hø­jel­se, sag­de de der­med og­så ja til en sy­ven­de sæ­son. Og bå­de Ni­ko­laj og se­ri­ens ska­be­re spår, at den næ­ste og sy­ven­de sæ­son og­så bli­ver HBO­se­ri­ens sid­ste.

Ga­me of Thro­nes sæ­son seks kan ses på HBO Nor­dic fra 25. april.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.