VI­DEN­SKAB. DK Svamp ska­der dan­ske

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Hvis du blev bedt om at ar­bej­de et sted, hvor der vok­se­de skim­melsvamp på pa­ne­ler­ne, og fug­ten drev ned ad væg­ge­ne, vil­le du nok over­ve­je at skif­te ar­bejds­plads. Den sam­me mu­lig­hed har et barn i 2. klas­se ba­re ik­ke.

Et nyt ph. d.- pro­jekt fra Aar­hus Uni­ver­si­tet vi­ser, at in­de­kli­ma­et i en stikprø­ve i 1. og 2. klas­ser­ne på 15 dan­ske sko­ler er un­der al kri­tik. 81 pro­cent af klas­se­væ­rel­ser­ne hav­de en mo­de­rat til høj grad af syn­lig fugt og skim­melsvamp.

» Vi kun­ne se, at i de klas­se­væ­rel­ser, hvor der var en høj fo­re­komst af fugt og skim­mel, hav­de bør­ne­ne ned­sat lun­ge­funk­tion og hvæ­sen­de vej­rtræk­ning, « si­ger ph. d. Git­te Ju­el Holst fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Stu­di­ets kon­klu­sio­ner går fuld­stæn­dig i spand med, hvad tid­li­ge­re resultater har vist, for­tæl­ler pro­fes­sor Geo Clau­sen fra DTU Byg. Mødt af en mur » Al­le, der er i tvivl om, hvor­vidt det har en ind­virk­ning på bør­ne­ne, skal ba­re prø­ve at kom­me ind i så­dan et klas­se­væ­rel­se sidst på da­gen, man bli­ver sim­pelt­hen mødt af en mur. Det er ik­ke be­for­dren­de for ind­læ­rin­gen, « for­tæl­ler Geo Clau­sen.

I 2014 vi­ste det så­kald­te ’ Mas­se­eks­pe­ri­ment’, som blev til i et sam­ar­bej­de mel­lem Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet og Da­nish Sci­en­ce Fa­ctory, at luft­kva­li­te­ten på seks ud af 10 dan­ske grund­sko­ler er dår­lig.

Ste­reo­ty­pen om den dum­me blon­di­ne kan nu of­fi­ci­elt drop­pes. Kvin­der med en na­tur­lig blond hår­far­ve har nem­lig i gen­nem­snit en IQ , der er tre po­int hø­je­re end an­dre kvin­ders. Det kan man læ­se ud af et nyt stu­die fra Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty. » Det­te stu­die gi­ver be­vis for, at der ik­ke bur­de væ­re no­gen diskri­mi­na­tion mod blon­di­ner ba­se­ret på de­res in­tel­li­gens, « si­ger Jay Za­gor­sky, der er for­sker ved Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty. Han me­ner dog ik­ke, at tal­le­ne med sik­ker­hed vi­ser, at blon­di­ner­ne li­ge­frem er klo­ge­re end bru­net­ter­ne. Vi kun­ne se, at i de klas­se­væ­rel­ser, hvor der var en høj fo­re­komst af fugt og skim­mel, hav­de bør­ne­ne ned­sat lun­ge­funk­tion og hvæ­sen­de vej­rtræk­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.