Fre­de­rik i ver­dens hår­de­ste skiløb

BT - - TV/RADIO -

STRA­BAD­SER Ar­tic Circ­le Ra­ce bli­ver be­teg­net som ’ ver­dens hår­de­ste skiløb’. 160 ki­lo­me­ter lan­grendsløb skal til­ba­ge­læg­ges over tre da­ge mel­lem fre­dag og søn­dag i ud­for­dren­de grøn­land­sk ter­ræn. Blandt de 223 del­ta­ge­re, der stil­le­de til start, var blandt an­det kron­prins Fre­de­rik, som fre­dag gen­nem­før­te før­ste eta­pe på 56,6 ki­lo­me­ter i ti­den fem ti­mer, 52 mi­nut­ter og 38 se­kun­der. Og han kom i mål i godt hu­mør, skri­ver ser­mi­si­aq. ag.

Det ek­stremt hår­de skiløb hav­de Kron­prin­sen da og­så læn­ge set frem til ka­ste sig ud i. Det for­tal­te han til BT sid­ste år.

» In­den jeg bli­ver for gam­mel, vil jeg ger­ne gen­nem­fø­re en Arctic Circ­le Ra­ce i Grøn­land, « sag­de Kron­prins Fre­de­rik, ef­ter han i sep­tem­ber må­ned gen­nem­før­te det 30 ki­lo­me­ter lan­ge ter­ræn­løb Li­dingölø­bet i Sve­ri­ge.

Ved den lej­lig­hed modt­og Kron­prin­sen et sær­ligt diplom for at ha­ve gen­nem­ført fi­re hår­de sven­ske løb in­den for bå­de lan­grend, cyk­ling, svøm­ning og løb på un­der 12 må­ne­der. Im­po­ne­ren­de li­ste Nu mang­ler kron­prins Fre­de­rik ’ blot’ de sid­ste to eta­per på hen­holds­vis 48,5 ki­lo­me­ter og 54,9 ki­lo­me­ter, før han kan til­fø­je » ver­dens hår­de­ste skiløb « på sin i for­vej­en im­po­ne­ren­de li­ste over gen­nem­før­te ek­strem­løb, der og­så in­klu­de­rer fle­re gen­nem­før­te ma­ra­ton­løb, samt den ul­ti­ma­ti­ve di­sci­plin in­den for tri­at­lon, nem­lig iron­man.

I ti­den 10 ti­mer, 45 mi­nut­ter og 32 se­kun­der til­ba­ge­lag­de den ro- ya­le ’ jer­n­mand’ i 2013 Iron­man Co­pen­ha­gen, der bød på 3800 me­ters svøm­ning, 180 ki­lo­me­ters cyk­ling samt 42 kms løb.

Den dan­ske kron­prins har da og­så tid­li­ge­re stif­tet be­kendt­skab med det bar­ske, grøn­land­ske ter­ræn. Det ske­te, da han til­ba­ge i 2000 var en del af Eks­pe­di­tion Si­ri­us, der med hund­eslæ­de til­ba­ge­lag­de 2.500 ki­lo­me­ter i det nord­li­ge Grøn­land.

Se bil­le­der­ne af kron­prins Fre­de­rik og de øv­ri­ge del­ta­ge­re i det fan­ta­sti­ske land­skab i bil­led­se­ri­en ne­de­nun­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.