I AN­KERS FOD­SPOR

BT - - SONDAG -

Den lig­ger der sta­dig. Pavil­lo­nen. Midt på Mozarts Plads i Sydhavnen lig­ger det fl ade, seks­kan­te­de træhus om­kran­set af rø­de bo­lig­blok­ke. I dag hu­ser den en hip kaff ebar, men en­gang stod Laila bag di­sken og ser­ve­re­de kaff e og æb­le­ka­ge for An­ker Jør­gen­sen. Man si­ger, at An­ker Jør­gen­sen bo­e­de en men­ne­ske­al­der i Sydhavnen, men hvis det er lig med 30 år, så bo­e­de An­ker Jør­gen­sen, der fak­tisk i to. Han fl yt­te­de der­til i åre­ne eft er An­den Ver­denskrig, 1949 for at væ­re helt præ­cis, og selv da han i 1972 fi k nøg­ler­ne til Ma­ri­en­borg med stats­mi­ni­ster­po­sten, blev han bo­en­de i lej­lig­he­den på Borg­b­jergs­vej i Sydhavnen, der den­gang gik for at væ­re et ar­bej­der­kvar­ter med et af Kø­ben­havns hår­de­ste so­ci­a­le mil­jø­er.

En af dem, der har be­søgt An­ker Jør­gen­sen man­ge gan­ge i hjem­met, er for­fat­ter og jour­na­list Alex Frank Larsen. Han har fulgt An­ker Jør­gen­sen gen­nem 50 år og be­gå­et to bø­ger om ham, senest en næ­sten 600 si­der lang bi­o­gra­fi un­der tit­len ’ An­ker - Et liv med fejder’.

» Først og frem­mest be­tød Sydhavnen for An­ker en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at få en lej­lig­hed. Da han gift ede sig med In­grid i 1948, måt­te de bo hos hans fa­ster på Ama­ger, og som ny­gift har man jo lidt an­dre drøm­me. An­ker stod i kø en hel nat ved bo­ligsel­ska­bet AKB ved Ho­ved­ba­ne­går­den, hvor In­grid kom ind med kaff e og fransk­brød, så de kun­ne få de­res egen lej­lig­hed. Si­den kom han til at el­ske kvar- te­ret. Han blev jo an­set for at væ­re et stort ta­lent her­u­de, så han blev he­vet ind i al­ver­dens ting og var bl. a. ak­tiv i sko­le­be­sty­rel­sen, hvil­ket hans unger vist ik­ke syn­tes var så sjovt, « for­tæl­ler Alex Frank Larsen.

Kaff e og æb­le­ka­ge

En­gang kom An­ker Jør­gen­sen hos Laila for at få sin kaff e og sin æb­le­ka­ge her i Pavil­lo­nen på Mozarts Plads, men i dag ser­ve­rer 21- åri­ge Jep­pe Bentzen caff e lat­te for os i to- go- krus. Han har ik­ke selv mødt An­ker Jør­gen­sen, men han for­sik­rer, at han ud­mær­ket ved, at han ‘ bo­e­de li­ge derop­pe’ og vi­ser det nye num­mer af Syd­hav­nens Be­bo­er­blad, som har de­di­ke­ret for­si­den til An­ker. Sid­ste år åb­ne­de ham, de kal­der ’ Grød­kon­gen’ i Kø­ben­havn, caféen Wol­fi e – opkaldt eft er Wol­f­gang Mozart – her i Pavil­lo­nen, i et for­søg på at ‘ pu­ste nyt liv i Syd- hav­nens epi­cen­ter’, som han for­mu­le­re­de det, men snart ri­ver kom­mu­nen den ned. Der skal væ­re en me­tro- sta­tion, men det er ik­ke An­ker Jør­gen­sens fortje­ne­ste.

» Da de la­ve­de den før­ste me­tro, og Sydhavnen blev sprun­get over, hav­de folk her­u­de en for­vent­ning om, at det måt­te An­ker da kun­ne ret­te op på, men det vil­le han ik­ke. Han vil­le ik­ke ha­ve sær­be­hand­ling, « for­tæl­ler Alex Frank Larsen.

Fra Pavil­lo­nen på Mozarts Plads lø­ber den om­tal­te Borg­b­jergs­vej ned. En bred ga­de med ræk­ker af rø­de mur­stens­blok­ke i fi re eta­ger, som til­sam­men ud­gør et al­ment bo­lig­byg­ge­ri un­der bo­ligsel­ska­bet AKB. Bag den rød­ma­le­de dør og det spros­se­de vin­due i num­mer 1 fø­rer trap­pen op til den lej­lig­hed på tred­je sal, som fa­mi­li­en Jør­gen­sen over­tog i 1960. Her bo­e­de An­ker Jør­gen­sen med sin hu­stru Ing-

| ksv@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.