A

BT - - SONDAG -

nker Jør­gen­sen får sit sid­ste hvi­le­sted blandt so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kæm­per på Ve­stre Kir­ke­gård i Kø­ben­havn. Lidt syd for kir­ke­går­dens ka­pel, ved en lil­le sø om­kran­set af træ­er, lig­ger de næ­sten al­le sam­men. De fem sto­re, som An­ker Jør­gen­sen en­ten kend­te per­son­ligt el­ler be­un­dre­de på af­stand: Thor­vald Stau­ning, Vil­helm Buhl, Hans Hedt­oft , H. C. Hansen og Jens Ot­to Krag. Kun Vig­go Kamp­mann lig­ger ik­ke ved sø­en, men lidt der­fra. Om nog­le da­ge, når An­ker Jør­gen­sen får sit navn på den sten, han selv rej­ste i 1997, da hans el­ske­de ko­ne In­grid dø­de, vil kir­ke­går­den rum­me al­le dø­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stats­mi­ni­stre fra det 20. år­hund­re­de.

» An­ker og In­grid Jør­gen­sen, « vil in­skrip­tio­nen på ste­nen bli­ve. Eft er­fulgt af to ræk­ker års­tal og al­ler­ne­derst » So­ci­al­de­mo­kra­ti­et « .

Sø­en kal­des i fol­kemun­de for det rø­de hav. Si­den 1932 er ste­det for­be­holdt så­kald­te fortjents­ful­de per­so­ner, der har gjort en sær­lig ind­sats for sam­fun­det in­den­for vi­den­skab, kul­tur og po­li­tik.

Det be­gyn­te med, at man be­gra­ve­de kom­po­ni­sten Carl Ni­el­sen her, og det gav ste­det en au­ra, der trak man­ge in­ter­es­se­re­de til.

» Si­den blev det selv­for­stær­ken­de, « for­kla­rer kir­ke­gårds­vej­le­der Sti­ne Helweg.

Hvor det i be­gyn­del­sen var en ma­ni­fe­sta­tion af den ind­fl ydel­se, ar­bej­der­ne fi k i sam­fun­det, blev det med åre­ne me­re et vid­nes­byrd om, at man hav­de få­et mag­ten. De sto­re grav­sten på fl ere ton for­tæl­ler og­så en hi­sto­rie om, at man ger­ne vil­le vi­se, at man sat­te sig spor i eft er­ti­den.

Lan­dets stør­ste

Kir­ke­går­den er med si­ne 54 hektar lan­dets stør­ste. Den åb­ne­de i 1870 og var i de før­ste år ude­luk­ken­de kir­ke­gård for sam­fun­dets fat­tig­ste. Man­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter an­så As­si­stens Kir­ke­gård på Nør­re­bro for at væ­re lidt for høj­bor­ger­lig eft er de­res smag og fo­re­trak de me­re yd­my­ge ram­mer læn­ge­re væk fra by­mid­ten.

Den se­ne­ste be­gra­vel­se ved det rø­de hav fandt sted i eft er­å­ret 2015, da de­sig­ne­ren Ja­cob Jen­sen dø­de.

På Ve­stre Kir­ke­gård lig­ger og­så en ræk­ke kul­tur­per­son­lig­he­der som for­fat­te­ren Tove Dit­lev­sen, revy­stjer­nen Li­va We­el, for­fat­te­ren Her­man Bang og ja­zzmu­si­ke­ren Thad Jo­nes.

smo@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.