EU- me­ster i ær­lig og åben snak

BT - - SONDAG -

Poul Smidt

De bed­ste min­der fra det jour­na­li­sti­ske sam­ar­bej­de med An­ker Jør­gen­sen som stats­mi­ni­ster kom­mer fra top­mø­de­r­ne i EU. Her steg stats­mi­ni­ste­ren al­tid hur­tigt ned fra tin­der­ne, smed jak­ken, skub­be­de sko­e­ne af, bad om en øl og var med det sam­me tæt på de dan­ske jour­na­li­ster i et lånt lo­ka­le på stats­mi­ni­ste­rens ho­tel. Der var vel 7- 8 dan­ske jour­na­li­ster i Bruxelles, da top­mø­de­r­ne tog fart i 1979, og som DR- korrespondent i Bruxelles fra 1980 var jeg med på hol­det. Ved top­mø­de­r­ne blev hol­det ud­vi­det med nog­le få til­rej­sen­de kol­le­ger fra Chri­sti­ans­borg, men al­tid så få, at vi kom tæt på.

Man kan ro­ligt si­ge, at An­ker Jør­gen­sen ved al­le top­mø­de­r­ne vandt eu­ro­pa­mester­ska­bet som den mest åb­ne for­mid­ler. Vi fi k al­tid så me­get på blok­ken, at vo­res uden­land­ske kol­le­ger ven­te­de i nær­he­dens nat­te­mør­ke for at få den sid­ste de­tal­je og den over­ord­ne­de vur­de­ring, som de ik­ke hav­de få­et på sam­me må­de hos Hel­mut Sch­midt, Mar­ga­ret That­cher, Fran­cois Mit­ter­rand el­ler de an­dre. Vi byt­te­de brik­ker til pus­le­spil­let, og vi dansk hav­de al­tid mest at byt­te med.

Jeg op­le­ve­de ham som op­lys­nings­men­ne­sket, der vil­le, at vi blev sat i stand til at gi­ve or­dent­lig be­sked. Han var æg­te i den de­mo­kra­ti- op­fat­tel­se, der for­drer en vakt og vå­gen off ent­lig­hed.

An­ker J. hav­de selv­føl­ge­lig sit hyr med That­cher, der lyk­ke­des med at knæk­ke hal­sen på den bri­ti­ske fag­be­væ­gel­se, mens han kun fi k en slud­der for en slad­der om ar­bejds­løs­he­den – og sag­de det li­ge ud.

Tal­te pænt om al­le

Når man­ge dan­ske­re be­kym­ret hør­te, at fæl­les­ska­bet skul­le bli­ve til en uni­on, så fi k vi den æg­te An­ker: » Uni­on og uni­on, det kan jo væ­re så me­get, tænk ba­re på Dansk Bold­spil Uni­on! «

DR- kor­re­spon­den­ten var den­gang i den sær­li­ge si­tu­a­tion, at der end­nu ik­ke var an­dre lands­dæk­ken­de ra­dio- el­ler tv- sta­tio­ner; det ufor­mel­le pres­se­mø­de slut­te­de end­nu me­re ufor­melt på stats­mi­ni­ste­rens væ­rel­se med bånd­op­ta­ge­ren og en kort snak til bån­det, in­den ly­den blev sendt hjem fra den nær­me­ste te­le­fon­boks.

På de kor­te­re mø­der på to­mands­hånd blev jeg lej­lig­heds­vis op­da­te­ret om det hjem­li­ge. Som med­lem af Fol­ke­tin­gets pres­se­lo­ge hav­de jeg fulgt An­ker Jør­gen­sens regeringer og op­fat­tet nog­le af ube­ha­ge­lig­he­der­ne fra de folk, der ik­ke brød sig om SV- sam­ar­bej­det, og nog­le af de folk, der næ­sten ik­ke kun­ne ven­te med at kom­me til. An­ker tal­te al­li­ge­vel pænt om dem al­le. Må hans so­li­di­tet, stor­sind, åben­hed og ær­lig­hed nu bli­ve frit­stil­let og sam­let op på Chri­sti­ans­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.