De før­ste år

BT - - SONDAG -

Han blev født i Sund­by på Ama­ger den 13. juli 1922. Den­gang bo­e­de fa­mi­li­en i et ko­lo­ni­ha­ve­hus, se­ne­re fl yt­te­de de til Ama­ger­ga­de 4B, tred­je sal, over går­den. Moren hed Ka­ren Ma­rie Jør­gen­sen, født Kri­sti­an­sen, hun gjorde rent og ar­bej­de­de på et æg­pak­ke­ri. Hans far hed Jo­han­nes Al­bert Jør­gen­sen, han var kusk for en fo­der­hand­ler på Ama­ger­bro­ga­de. Fa­ren blev 30, moren 33 år gam­mel. Eft er for­æl­dre­nes død blev han adop­te­ret af sin tan­te, fa­rens sto­re­sø­ster.

Han var på det tids­punkt fem år gam­mel. Tan­te hed Kar­la Ma­rie So­fi e Ja­cob­sen og bo­e­de og­så på Chri­sti­ans­havn, i Bå­ds­mands­stræ­de 10A.

Da han fl yt­te­de ind hos tan­te, fi k han og­så en sted­s­ø­ster, Ir­ma.

Ir­ma var en halv snes år æl­dre og og­så adop­te­ret. Se­ne­re kom Ir­mas sto­re­sø­ster Ti­ne. Hun hav­de, hvad de kald­te en ’ vis­sen hånd’, og no­get med be­ne­ne. I lej­lig­he­den bo­e­de og­så ’ on­kel’, tan­tes mand.

Tan­te ar­bej­de­de på to­baks­fa­brik­ken Brød­re­ne Braun som kar­dusér. Hun pas­se­de en ma­ski­ne, der pak­ke­de pi­be­to­bak af mær­ket Gor­don- Mix­tu­re- Shag ind i kar­dus­pa­pir. On­kel var chauff ør på en po­se­fa­brik, Schouw og Co. i Rantzaus­ga­de. Han var og­så fag­ligt ak­tiv og for­mand for sang­for­e­nin­gen Bertha. On­kel hed egent­lig Jo­han­nes.

I pe­ri­o­der kom der ik­ke nok to­bak til fa­brik­ken, hvor tan­te ar­bej­de­de, så af­ske­di­ge­de de. Når det var vær­st, blev han sendt til ’ On­kel’, pan­telå­ne­ren, der holdt til på Ama­ger­bro­ga­de. En gang var det tan­tes arm­båndsur i guld­dub­lé. En an­den gang en over­frak­ke. Hun for­tal­te ham hver gang, hvor me­get han skul­le be­de om. On­kels ar­bej­de var me­re sik­kert, men løn­nen min­dre.

Chri­sti­ans­havn var hans ver­den, den gik på den ene led fra vol­de­ne til ka­na­len og på den an­den fra Bå­ds­mands­stræ­de Ka­ser­ne og kir­ke­går­den, hvor de le­ge­de om vin­te­r­en, til tor­vet med den tra­fi ke­re­de vej og kvin­de­fængs­let. Der var kam­me­ra­ter­ne, blandt dem Bør­ge, som blev gift med hans sø­ster, man­ge år eft er at Bør­ge hav­de red­det ham op af ka­na­len, og han selv hav­de væ­ret og ban­ke på hos Bør­ge og si­ge tak.

Der var og­så dran­ker­ne, som holdt til ved ka­na­len og drak sprit el­ler ’ sy­dens æd­le frug­ter’. Hans on­kel, tan­tes bror, der hed Oscar, var én af dem. Han var hav­ne­ar­bej­der, når der var ar­bej­de at få. Han holdt og­så til i Ne­ger­hyt­ten ved hav­nen sam­men med an­dre hav­ne­ar­bej­de­re og på værts­hu­se rundt om­kring på Chri­sti­ans­havn. Dø­de­ns Hu­le i So­fi ega­de og Rø­de Lyg­te i Ama­ger­ga­de.

Om som­me­ren gik han på lan­de­ve­je­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.