Vil­le ik­ke si­ge mor

BT - - SONDAG -

An­kers egen op­vækst blev især præ­get af fa­ste­ren, der blev hans ple­je­mor.

Han næ­re­de stor respekt for den vil­jestær­ke lil­le kvin­de, men på ét punkt var han ubø­je­lig. Han næg­te­de at kal­de hende mor. Gen­nem al­le åre­ne kald­te han hende ’ tan­te’, som dreng en­dog i di­rek­te til­ta­le – ’ vil Tan­te ha­ve kaff e?’ Så­dan om­ta­ler han hende og­så i si­ne bø­ger og dag­bø­ger. Først da An­ker blev far, be­gynd­te han og re­sten af fa­mi­li­en at kal­de hende ’ far­mor’.

An­ker fortrød, at han ik­ke tog skrid­tet fuldt ud og gav hende dén in­drøm­mel­se, hun så bræn­den­de hav­de øn­sket:

» Tan­te vil­le godt ha­ve, at jeg sag­de far og mor til dem, men det sag­de jeg nej til. Jeg ved ik­ke hvor­for. Der har vel væ­ret et el­ler an­det hos mig – at jeg kun­ne hu­ske min rig­ti­ge mor og så­dan. Min tan­te respek­te­re­de mig og prø­ve­de ik­ke at pres­se mig, men det var tos­set, at jeg ik­ke gjorde det. Jeg har haft det væl­dig godt som dreng, og min tan­te var en strå­len­de ny mor for mig. Hun hav­de vir­ke­lig fortjent, at jeg hav­de kaldt hende mor. «

Det nær­me­ste, An­ker kom be­teg­nel­sen mor, var i sin ta­le ved bryl­lup­pet med In­grid, hvor An­ker tak­ke­de si­ne ple­je­for­æl­dre for en god barn­dom og en lyk­ke­lig ung­dom og til­fø­je­de: » Jeg blev klar over, at be­gre­ber­ne far og mor ik­ke så me­get er et spørgs­mål om det, man kal­der blo­dets bånd. Nu står det mig helt klart, at det af­gø­ren­de er, om man har kær­lig­hed og vil­je til at ud­fyl­de alt det, der er i at væ­re en rig­tig far og mor. Tak, tan­te, for­di du har haft for­stå­el­sen, kær­lig­he­den og vilj­en til at væ­re en sand mor for mig. «

Knap et sølv­bryl­lup se­ne­re skrev An­ker i 1971 en hyl­destsang til Car­las 80- års dag, hvor der i to ver­se­linjer stod:

Børn har far­mor al­drig få­et, dog er hun vor al­les mor.

Hen­des sid­ste tid blev et lang­va­rigt sy­ge­le­je, hvor hun mi­ste­de for­nem­mel­se for tid og sted. Da læ­ger­ne op­gav hende,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.