Hau­gaards him­mel­fl ugt

BT - - SPORTEN -

Ud af det blå lag­de Premier Le­agu­e­klub­ben i som­mer 600.000 pund - ik­ke langt fra seks mil­li­o­ner kro­ner. I Dan­mark så man­ge iagt­ta­ge­re må­ben­de til. Hvad skul­le et pen­ge­stærkt en­gelsk mid­ter­hold med en dansk ke­e­per, der ik­ke en­gang kun­ne få spil­le­tid i Su­per­liga­en?

Sva­ret kom i går eft er­mid­dag, da Jakob Hau­gaard de­bu­te­re­de i Premier Le­ague. Med en ska­de til Sto­kes nor­ma­le første­må­l­mand, Ja­ck But­land, var der plud­se­lig plads til man­den, der ik­ke kun­ne bru­ges hos de dan­ske me­stre.

Præ­sta­tio­nen blev en af de jæv­ne. Med over en ti­me spil­let lig­ne­de det, at Hau­gaard vil­le hol­de nul­let, men så fy­re­de Swan­seas islæn­ding, Gyl­fi Si­gurds­son, af fra di­stan­cen. Skud­det blev ret­tet af og snød dan­ske­ren, der stod plan­tet som en salt­støt­te. Vær­re blev det, da ita­li­en­ske Al­ber­to Pa­los­chi ud­lig­ne­de Sto­kes tid­li­ge 2- 0- fø­ring med et fl adt skud.

Den ær­ger­li­ge af­slut­ning ryk­ker dog ik­ke ved, at Hau­gaard nu er den blot ot­ten­de dan­ske må­l­mand til at få spil­le­tid i Premier Le­ague.

Fra so­fa­en hjem­me i Dan­mark kun­ne hans tid­li­ge­re må­l­mands- træ­ner Hen­rik Ip­sen sid­de og føl­ge sin tid­li­ge­re lær­ling. Selv om han har et ind­gå­en­de kend­skab til Hau­gaards kva­li­te­ter, over­ra­sker det ham, at det er gå­et så stærkt.

» Det kom­mer ik­ke bag på mig, at det er lyk­ke­des for ham, men at han al­le­re­de nu de­bu­te­rer, er sinds­sygt sejt af Jakob, « si­ger han og spår Hau­gaard en for­nem frem­tid:

» Han bli­ver ik­ke ver­dens bed­ste må­l­mand, men jeg tror godt, han kan få en fi n kar­ri­e­re i Eng­land, hvis han væl­ger si­ne klub­ber med om­hu, og den før­ste har han jo valgt 100 pro­cent rig­tigt med, må man si­ge. Han kan og­så blan­de sig blandt de må­l­mænd, der pres­ser sig på om­kring det dan­ske lands­hold. Jeg si­ger ik­ke, at han bli­ver lands­holds­må­l­mand, men han kan væ­re med til at skub­be til nog­le ting. Men det kræ­ver selv­føl­ge­lig, at han bli­ver ved med at få spil­le­tid. «

Og­så man­den, der for 10 må­ne­der si­den var med til at sæl­ge Jakob Hau­gaard, FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in, er im­po­ne­ret. Han af­vi­ser dog, at det var en fejl ik­ke at sat­se på den unge må­l­mand:

» Vi gjorde det, der var bedst for os i den pe­ri­o­de. Vi hav­de brug for en lidt me­re er­fa­ren må­l­mand. Vi vid­ste godt at Hau­gaard hav­de po­ten­ti­a­let, og da vi så fi k en rig­tig god pris for ham, og han ger­ne vil­le, gik det he­le egent­lig op. Så det er en af de der go­de hi­sto­ri­er, « si­ger han. Smæk til Oko­re De go­de hi­sto­ri­er skal en an­den Premier Le­ague- dan­sker, Jo­res Oko­re, om­vendt le­de læn­ge eft er. For­svars­spil­le­ren var at­ter at fi nde på bæn­ken, da hans klub, Aston Vil­la, hjem­me blev yd­my­get 4- 0 af Chel­sea. Aston Vil­la hav­de in­den kam­pen smidt træ­ner Ré­mi Gar­de på po­r­ten eft er ba­re fi re må­ne­der i et sid­ste des­pe­rat for­søg på at ven­de sku­den, men cho­k­eff ek­ten ude­blev og elen­dig­he­den for­vær­ret. Aston Vil­la har nu 15 po­int op til Norwich over stre­gen, og kun seks kam­pe til at luk­ke hul­let.

KEEPERNE DE DAN­SKE MÅ­L­MÆND I PREMIER LE­AGUE: THOMAS SØ­REN­SEN, Sun­der­land, Aston Vil­la, Sto­ke: 364 kam­pe PE­TER SCHMEICHEL, Man­che­ster Uni­ted, Aston Vil­la, Man­che­ster Ci­ty : 310 kam­pe KAS­PER SCHMEICHEL, Man­che­ster Ci­ty , Lei­ce­ster: 63 kam­pe BRI­AN JEN­SEN, Burn­ley: 38 kam­pe AN­DERS LINDEGAARD, Man­che­ster Uni­ted: 19 kam­pe STEP­HAN AN­DER­SEN, Char­lt­on: 17 kam­pe KE­VIN STUHR- ELLEGAARD, Man­che­ster Ci­ty : 4 kam­pe JAKOB HAU­GAARD, Sto­ke: 1 kamp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.