NHL- dan­sker ude med hjer­ne­rystel­se

BT - - SPORTEN -

Nord­mæn­de­ne er umid­del­bart

2016 bli­ver end­nu en

Må­l­mand Fre­de­rik An­der­sen var ik­ke med for Ana­heim Ducks i op­gø­ret mod Van­co­u­ver Ca­nucks nat­ten til i går i NHL. År­sa­gen er, at dan­ske­ren er sat ud af spil­let med en hjer­ne­rystel­se. Uhel­det ske­te i ons­da­gens 8- 3sejr over Cal­gary Fla­mes, da den 26- åri­ge må­l­mand blot var på isen i 11 mi­nut­ter i an­den pe­ri­o­de. På fem skud luk­ke­de Fre­de­rik An­der­sen tre mål ind bag sig. Det er uvist, hvor­når dan­ske­ren kan ven­de til­ba­ge for Ana­heim Ducks.

nog­le ga­ver til de små ryt­te­re i den­ne sæ­son. Tid­li­ge­re har det væ­ret mu­ligt for de min­dre kend­te ryt­te­re at hen­te en sejr i se­mi­k­las­si­ker­ne, men hvis man ser bort fra Jas­per Stuy­vens sejr i Kuur­ne- Bruxelles- Kuur­ne, har de sto­re stjer­ner ædt alt.

til­ba­ge på jor­den. Ale­xan­der Kri­stoff vir­ker nem­lig til at mang­le det af­gø­ren­de punch i den­ne sæ­son, hvor syg­dom og­så har spil­let en rol­le. Han får svært ved at gen­vin­de Flan­dern Rundt, med­min­dre den fl ot­te præ­sta­tion i Tre da­ge ved Pan­ne har gi­vet selv­til­lid.

stil­le dansk klas­si­ker­sæ­son. Mi­cha­el Mør­køv le­ve­re­de en fi n præ­sta­tion i Gent We­vel­gem med sin 10. plads, men in­gen dan­ske­re kan sid­de med de al­ler­bed­ste. Men må­ske sker det snart. Mads Pedersen vandt Gent- We­vel­gem for U23 og im­po­ne­re­de i Tre da­ge ved Pan­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.