THORUPS TRÆNG

BT - - SPORTEN -

SPØRGS­MÅL OG SVAR dan, at la­ver man et cut, så går man vi­de­re. Der var sgu for me­get fnid­der fnad­der på al­le fron­ter, som ik­ke gjorde det spe­ci­elt nemt for mig. Men det er, hvad det er. I dag er der in­tet spø­gel­se. « Du kæm­per sta­dig for at fi nde en kurs for dit hold?

» Nej, det sy­nes jeg ik­ke. Men jeg er med på, at jeg ik­ke fra dag ét går ind og la­ver no­get om til at væ­re mit kon­cept. Jeg var be­vidst om, at jeg kom til en klub, der hav­de et godt fun­da­ment, men jeg gik ind og skru­e­de på nog­le knap­per i for­hold til, at vi skul­le kun­ne kla­re os in­ter­na­tio­nalt. Dér skul­le vi bli­ve bed­re til nog­le ting. Jeg har en drøm om, hvor vi skal væ­re om et halvt, et helt el­ler to år, men vi må ta­ge det i min­dre skridt på grund af stor ud­skift ning, nye spil­le­re og kul­tu­ren. Du bæn­ke­de Pio­ne Si­sto i den ny­li­ge topkamp mod FC Kø­ben­havn for at sta­tu­e­re et ek­sem­pel og sæt­te et magt­for­hold på plads?

» For mig hand­ler det ik­ke om at sta­tu­e­re ek­semp­ler el­ler ud­stil­le no­gen. Hver­ken mel­lem mig og Pio­ne el­ler mig og de an­dre spil­le­re. Det har in­tet på sig. Den ene­ste grund til, jeg sat­te ham på bæn­ken, var, at jeg så en kamp, hvor der var nog­le spil­le­re, der kun­ne gen­nem­fø­re ga­me­pla­nen bed­re, end Pio­ne kun­ne. Det, jeg ser som min ga­me­plan og mid­let til at nå må­let, sky­der jeg in­gen gen­ve­je for at nå. Så er det li­ge me­get, hvem det går ud over, hvis man kan si­ge, det går ud over no­gen. Det var det, jeg tro­e­de på på det tids­punkt, og der­for gjorde jeg det. Det har in­gen­ting med magt­for­hold at gø­re. « I har på 10 må­ne­der for­møblet FC Midtjyl­lands ny­vund­ne po­si­tion som en lang­sig­tet, li­ge­vær­dig ud­for­drer til FC Kø­ben­havn?

» Nej, det sy­nes jeg be­stemt ik­ke. Vi har in­ter­na­tio­nalt sam­let en mas­se er­fa­rin­ger og har sam­let en mas­se po­int sam­men til bå­de dansk fod­bold og FC Midtjyl­land. På den må­de er vi ved at po­si­tio­ne­re os til at kom­me de ste­der, hvor der bå­de er er­fa­ring og øko­no­mi at hen­te. FCK er li­ge nu et skridt for­an os i for­hold til kon­ti­nu­i­tet. Vi har hen­tet nyt ind, men jeg vil ik­ke si­ge, vi har for­møblet det, vi var i gang med. Jeg sy­nes tvær­ti­mod, vi på lang sigt er på vej til at ta­ge kam­pen op med FC Kø­ben­havn. Den nu­væ­ren­de fem­te­plads er ik­ke nok til, at du kan be­hol­de dit job?

» Det kan jeg om no­get ik­ke sva­re på. « Du over­tog en – eft er dan­ske for­hold – stjer­nespæk­ket trup. Den har vist sig svær at hol­de til­freds?

SØN­DAG 3. APRIL 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.