’ ’

BT - - SPORTEN -

Jeg vil­le ly­ve, hvis jeg ik­ke sag­de, at be­gyn­del­sen var bå­de tr­æls og alt mu­lig an­det. Der var rig­tig man­ge se­kven­ser, hvor han ( Glen Rid­ders­holm, red.) blev ind­blan­det. Det var ik­ke den be­gyn­del­se, jeg hav­de øn­sket

» Nej, det sy­nes jeg ik­ke. Jeg over­tog et hold med et godt fun­da­ment. Vo­res po­si­tion, hvor vi har gjort det godt in­ter­na­tio­nalt, har gjort, at vi har mu­lig­hed for at hen­te spil­le­re fra en an­den hyl­de. Vi vil ger­ne hen­te pro­fi ler til klub­ben, mens vi sta­dig har vo­res eg­ne spil­le­re. Vi skal kun­ne kla­re at ha­ve 20 el­ler 22 spil­le­re, hvis vi vil væ­re FC Midtjyl­land og ha­ve et godt hold. Kon­kur­ren­cen skal væ­re et in­ci­ta­ment til at bli­ve bed­re. Så jeg ser det som no­get po­si­tivt, at vi skær­per hin­an­den, selv om det for jer jour­na­li­ster er nemt at fi nde spil­le­re, der ik­ke spil­ler og der­for er util­fred­se. « Ind­køb fo­re­ta­get via Smar­tod­ds ( det com­pu­ter­sy­stem, FCM bru­ger til at scou­te og fi nde spil­le­re, red.) fun­ge­rer ik­ke bed­re end ind­køb fo­re­ta­get på den gam­mel­dags må­de. Sna­re­re tvær­ti­mod?

» Jeg tror, man skal skæ­re det ind til at si­ge, at Smar­tod­ds er et hjæl­pe­red­skab til nog­le ting. Det gør, at vi har stør­re ra­di­us og mu­lig­hed for at få nog­le in­put om­kring spil­ler­ne, in­den vi væl­ger det, vi nu en­gang væl­ger. For mig har det ba­re væ­ret end­nu et red­skab til at kom­me me­re rundt om nog­le ting, hvor jeg tid­li­ge­re skul­le se en dvd el­ler ind un­der hu­den på en agent. Her kan folk hjæl­pe mig og grovsor­te­re, nu når jeg ik­ke kan rej­se Eu­ro­pa rundt. « Apro­pos ind­køb – men ik­ke Smar­tod­ds. En frit­stil­let Ni­ck­las Bendt­ner er me­re end vel­kom­men i FC Midtjyl­land?

» Når jeg kig­ger på dan­ske fod­bold­spil­le­re og de­res po­ten­ti­a­le og kom­pe­ten­cer, er jeg ik­ke i tvivl om, at en Ni­ck­las Bendt­ner i top­form er en af de bed­ste to­pan­gri­be­re, vi har i dansk fod­bold. Så er det en Ni­ck­las Bendt­ner i top­form på det ni­veau, vi har set, når han er det, er han vel­kom­men i al­le dan­ske klub­ber og der­med og­så FC Midtjyl­land. Vi kig­ger på po­ten­ti­a­le og kom­pe­ten­ce, men i den for­fat­ning, han er i nu, har jeg tre go­de an­gri­be­re i for­vej­en. Så dem er jeg gla­de for. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.