Den evi­ge spe­ku­la­tion om FCK og Bendt­ner

BT - - SPORTEN -

NI­CK­LAS BENDT­NER SOM an­gri­ber for FC Kø­ben­havn. Det er et spæn­den­de og op­lagt match. På en må­de er det til­lok­ken­de, men sam­ti­dig er det og­så no­get, der må væ­re om­gi­vet af en vis usik­ker­hed. Jeg sy­nes, det gi­ver god me­ning for FCK at ta­ge en så stor stjer­ne, som Bendt­ner er i dansk fod­bold na­tio­nalt set. Det vil væ­re en fj er i hat­ten og en mar­ke­ring på sam­me må­de, som de har mar­ke­ret sig ved at ta­ge Rasmus Falk. Her vil de kun­ne mar­ke­re sig med at ta­ge den an­gri­ber, der har væ­ret så god i dansk re­gi, at han har væ­ret en fast mand på lands­hol­det i en lang pe­ri­o­de uden at spil­le for si­ne klub­ber. Det vil væ­re fl ot, og det vil væ­re no­get, der pas­ser til det selv­bil­le­de, FCK har. JEG VIL OG­SÅ si­ge, at Stå­le er en træ­ner, som jeg er fuld­stæn­dig sik­ker på vil ha­ve tillid til si­ne eg­ne ev­ner i for­hold til at få bå­de Bendt­ner gjort god, men og­så i for­hold til at hånd­te­re ham. Det er fuld­stæn­dig sik­kert, at Stå­le vil me­ne, han kan hånd­te­re og kla­re det. Det me­ner jeg og­så, han vil­le kun­ne.

Net­op den per­son­li­ge suc­ces, det vil gi­ve Stå­le en­de­ligt at få Bend­ter til at lyk­kes i en so­ci­al sam­men­hæng, vil væ­re en le­del­ses­mæs­sig – el­ler må­ske sna­re­re pæ­da­go­gisk – ud­for­dring, han vil væ­re fri­stet af. Alt­så net­op den ud­for­dring, som nog­le af de stør­ste træ­ne­re i de sto­re klub­ber ik­ke har kun­net kla­re. FOR BENDT­NERS VED­KOM­MEN­DE gi­ver det og­så me­ning. Han har for­hå­bent­lig ik­ke brugt al­le de pen­ge, han har tjent. Og han har for­hå­bent­ligt så man­ge pen­ge, at det ik­ke læn­ge­re er et te­ma for ham. Det, der må væ­re et te­ma for ham, er at få gang i sin kar­ri­e­re, så han ik­ke sport­s­ligt en­der med at sju­ske sit ta­lent væk.

Det, man tæn­ker på, når man snak­ker om Bendt­ner og FCK, er ik­ke, om hans ni­veau er godt nok. Det er, om han kan op­fø­re sig or­dent­ligt. Og om han kan brin­ges i en for­fat­ning, hvor man kan sty­re ham, og hvor han le­ve­rer.

Bendt­ners kar­ri­e­re er tæt på at væ­re lø­bet ud i san­det rent sport­s­ligt. Han har ik­ke væ­ret i nær­he­den af at få for­løst sit ta­lent. Han har væ­ret i klub­ber som Ar­se­nal, Ju­ven­tus og Wolfsburg, der er så sto­re, at det i sig selv er et ud­tryk for en kæm­pe kva­li­tet. El­lers var han al­drig kom­met der­til. MEN IN­GEN AF de ste­der har han kun­net spil­le kon­ti­nu­er­ligt. Det har væ­ret me­get spora­disk, og det har be­ty­det, at hans ni­veau er da­let. Det har vi kun­net se på lands­hol­det og­så. Men dér har han al­li­ge­vel væ­ret så stort et navn og væ­ret i så rin­ge en kon­kur­ren­ce, at han har spil­let al­li­ge­vel. Dér har vi trods alt af og til de se­ne­ste par år få­et et glimt af, hvor af­gø­ren­de en spil­ler han kan væ­re. Og det er selv­føl­ge­lig til­lok­ken­de for en dansk klub.

Hvad har Bendt­ner så at mi­ste ved et FCKskift e? Jeg vil sna­re­re si­ge, at han har alt at vin­de. Hvis han rent sport­s­ligt skal ha­ve suc­ces, skal han til en klub, hvor han kan spil­le kon­ti­nu­er­ligt og gø­re en po­si­tiv for­skel. Og det kan man så vur­de­re, om det er FCK, der er ste­det for det. Men det for­ud­sæt­ter, at han kon­cen­tre­rer sig om fod­bold frem for bil­le­der af sig selv og sin bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.