AGF buhet fra ba­nen

BT - - SPORTEN -

RO PÅ an­dre for, at det ik­ke blev til en sejr, sag­de han eft er­føl­gen­de. Godt på vej Rid­ders­holm ar­bej­der med at pum­pe AGF- hol­det så me­get op på spil­le­mæs­si­ge ste­r­o­ri­der, at det på et tids­punkt ude i frem­ti­den igen vil væ­re at fi nde i top­pen af Su­per­liga­en, men det blev ik­ke mod Ho­bro, at de helt tun­ge væg­te blev løft et. AGFer­ne for­ce­re­de i pe­ri­o­der spil­let for me­get og mang­le­de i pe­ri­o­der kva­li­tet på den sid­ste tred­je­del af ba­nen, men det he­le be­hø­ver nu ik­ke væ­re så ne­ga­tivt af den grund i for­hold til Rid­ders­holms mis­sion og til­hæn­ger­nes drøm­me.

» Vi er godt på vej, men jeg for­moder, at der skal me­re end et for­år til, hvis vi skal væ­re med der, hvor vi ar­bej­der sten­hårdt på, at vi skal væ­re. Jeg er til­freds med den ud­vik­ling, som vi er in­de i. Vi gi­ver me­get lidt væk i de­fen­si­ven og kre­e­rer chan­cer i offensiven. Jeg er me­get op­ti­mi­stisk om­kring AGFs frem­tid, « sag­de Glen Rid­ders­holm eft er kam­pen. Uaf­gjort for fj er­de gang Tid­li­ge­re har Glen Rid­ders­holm ud­bedt sig lidt ar­bejds­ro i for­hold til de resultater af svig­ten­de ka­rak­ter, som der ind­til nu er ble­vet la­vet. I hvert fald på po­int­tav­len. AGF er in­de i en pro­ces.

Eft er det nye po­int­tab le­ge­de Rid­ders­holm nu al­li­ge­vel med på re­sul­tat- snak­ken på sin helt sæ­reg­ne, lu­ne­ful­de fa­con.

» Et po­int er bed­re end at Et po­int er bed­re end at ta­be, og vi har ik­ke tabt an­det end en en­kelt kamp ( i for­års­sæ­so­nen, red.). Det er da sta­bi­li­tet ta­be, og vi har ik­ke tabt an­det end en en­kelt kamp ( i for­års­sæ­so­nen, red.). Det er da sta­bi­li­tet, « sag­de Glen Rid­ders­holm lidt kækt med hen­vis­ning til de fi re uaf­gjor­te su­per­liga- kam­pe i 2016 ud af fem mu­li­ge.

Selv om hol­det end­nu ik­ke har vun­det i Su­per­liga­en un­der Rid­ders­holm her­sker der og­så blandt spil­ler­ne en tro på en stor frem­tid for den aar­hu­si­an­ske klub un­der Rid­ders­holm. Ik­ke mindst hos midt­ba­ne­styr­man­den Jens Jøns­son.

» Det går godt med at få de ting ind, som Glen vil ind­fø­re. Der er glim­ren­de tak­ter - det har der væ­ret i al­le kam­pe. Li­ge nu må ba­re vi er­ken­de, at vi ik­ke kan le­ve­re så­dan over 90 mi­nut­ter, men når det kom­mer, bli­ver vi rig­tig go­de, « sag­de Jens Jøns­son ef­ter kam­pen.

Det ube­sva­re­de spørgs­mål er, om AGF- til­hæn­ger­ne og­så de­ler op­ti­mi­men for frem­ti­den. Vur­de­ret ale­ne ud fra gårs­da­gens pi­be­kon­cert blandt de 8.382 tilsku­e­re syn­tes det ik­ke at væ­re til­fæl­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.