1,50

BT - - SPORTEN -

SIl­ke­borg er så småt be­gyndt at fi nde et ni­veau, der kan få dem i Su­per­liga­en, og de bør i hvert fald vin­de den­ne kamp re­la­tivt pro­blem­frit. Roskil­de skal nem­lig al­le­re­de tirs­dag mø­de AaB i DBU Po­ka­len, og da hol­det ik­ke har no­get at spil­le for i 1. di­vi­sion, ven­tes Roskil­de at spa­re al­le pro­fi ler­ne i det­te op­gør. For Sil­ke­borg er kam­pen til gen­gæld me­get vig­tig i top­pen af ræk­ken, så de har ud­ta­get stær­ke­st mu­li­ge trup til kam­pen, og når klas­se og mo­ti­va­tion pe­ger så klart i ret­ning af det ene hold, er det svært ik­ke at gå eft er 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.