Kol­le­gie- knald

BT - - NYHEDER -

FAR­LIG LEG Lørup net­op er ved at vi­se BTs ud­send­te, hvor politiet lør­dag aft en spær­re­de højhu­set af.

» Det var li­ge præ­cis så­dan nog­le ly­de, lidt li­ge­som knald­per­ler el­ler små brag fra fyr­vær­ke­ri, vi kun­ne hø­re rundt om­kring i går, « si­ger Al­ber­te Lørup, der og­så er med­lem af be­bo­er­for­e­nin­gen. Bom­be­ryd­de­re Det var hende, der lør­dag klok­ken 16: 48 rin­ge­de til Kø­ben­havns Po­li­ti, som ryk­ke­de ud til Grønjord­s­kol­le­gi­et med bom­be­ryd­de­re, brand­væ­sen og am­bu­lan­cer.

En 31- årig be­bo­er og hans 30- åri­ge kam­me­rat blev an­holdt og sig­tet for at mi­k­se og eks­pe­ri­men­te­re med spræng­far­li­ge ke­mi­ka­li­er.

Al­ber­te Lørups nabo på fem­te sal hav­de ban­ket på og gjort hende op­mærk­som på ‘ mær­ke­li­ge gul­li­ge pla­ma­ger’ på gan­gen. Lug­te­de af sal­mi­ak » Ned ad trap­pen til kæl­de­ren var der kar­rygu­le plet­ter, og her­u­de på fl iser­ne var der og­så mær­ke­li­ge pla­ma­ger. Man kun­ne ik­ke se el­ler mær­ke no­get, men når man trå­d­te nog­le ste­der, lød der et knald, « si­ger Al­ber­te Lørup.

På hen­des væ­rel­se og an­dre ste­der rundt om­kring i byg­nin­gen lug­te­de det af sal­mi­ak­spi­ri­tus, så Al­ber­te Lørup kon­tak­te­de en kol­le­gie­in­spek­tør, og sam­men med na­bo­en og Ni­ko­laj Kap­pel­gaard blev de eni­ge om at rin­ge til politiet og­så.

Mens hun var ved at for­kla­re politiet om de mær­ke­li­ge ly­de og lug­te, drys­se­de no­get ned på hen­des skul­dre.

» Der faldt no­get ned oven­fra, mens jeg hav­de politiet i rø­ret. Det mær­ke­des lidt li­ge­som blø­de hagl i små by­ger. Vi tro­e­de må­ske, det kom fra ta­get, men man kun­ne in­gen­ting se. Hel­ler ik­ke eft er det hav­de ramt. Jeg var ik­ke de­ci­de­ret ban­ge, men jeg syn­tes, det var ube­ha­ge­ligt, « si­ger hun.

» Ja, du gav da i hvert fald et skrig fra dig, « til­fø­jer Ni­ko­laj Kap­pel­gaard med et smil: » Men så fi k vi da i hvert fald og­så politiet her­ud. «

Kø­ben­havns Po­li­ti af­spær­re­de eft er­føl­gen­de he­le om­rå­det om­kring Blok 1, og i et par ti­mer kun­ne be­bo­e­re hver­ken kom­me ind el­ler ud af byg­nin­gen. Na­boblok­ken in­vi­te­re­de dog de mid­ler­ti­digt hjem­lø­se in­den­for til de fe­ster, der al­le­re­de var plan­lagt

Sam­me aft en blev to kam­me­ra­ter på hen­holds­vis 30 og 31 an­holdt, og de lød selv for­bav­se­de over, hvad de hav­de sat i gang, da de i går blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i Kø­ben­havns Dom­mer­vagt.

» Vi vil­le ba­re la­ve lidt sjov med de an­dre, « sag­de den 31- åri­ge, der selv er bo­sat på Grønjord­s­kol­le­gi­et. Smur­te det på sko Spø­gen end­te dog med, at de blev sig­tet for vol­de fa­re for an­dres liv el­ler før­lig­hed. Og un­der grund­lovs­for­hø­ret kom det og­så frem, at mæn­de­ne selv hav­de blan­det stoff et og smurt det ud fl ere ste­der, blandt an­det på kol­le­gie­be­bo­er­nes sko.

» De har blan­det nog­le ting sam­men og så­dan i dum­hed ro­det lidt med det. Og så har de eft er­ladt nog­le ting, som kun­ne væ­re far­li­ge for an­dre, « for­kla­rer Hen­rik Ve­del, der er cen­tral eft er­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti.

De to mænd blev i går løsladt eft er grund­lovs­for­hø­ret, men er fort­sat sig­te­de i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.