Løk­ke hjalp ven­ne

BT - - NYHEDER -

HJÆLP vak­te stor ju­bel hos den lo­ka­le fol­ke­tings­kan­di­dat Es­ben Lun­de Larsen, der er i dag er mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster, samt hos Ring­kø­bings Ven­stre- borg­me­ster Iver Ene­vold­sen, der beg­ge op­for­dre­de til at stem­me på Ven­stre, for at Løk­ke kun­ne kom­me til mag­ten og gen­nem­trum­fe ba­de­lan­det.

Og ef­ter valgsej­ren til blå blok glæ­de­de borg­meste­ren sig over ud­sig­ten til det gi­gan­ti­ske ba­de­land. Til Dag­bla­det Ring­kø­bing- Skjern ud­tal­te han, at den kla­re for­vent­ning ef­ter Løk­kes ud­mel­ding var, at der nu blev sagt » go « til pro­jek­tet. In­gen vur­de­ring af pro­jek­tet Men Søn­der­vig Fe­ri­e­park var på da­væ­ren­de tids­punkt i et an­sø­ger­felt på 38 pro­jek­ter, som al­le hav­de an­søgt om at bli­ve blandt ti turis­me­pro­jek­ter, som et bredt po­li­tisk fler­tal hav­de be­slut­tet at gi­ve dis­pen­sa­tion til at lig­ge helt ud til ky- sten. Iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen var en ar­bejds­grup­pe af em­beds­mænd fra fle­re for­skel­li­ge mi­ni­ste­ri­er i gang med at vur­de­re al­le an­søg­nin­ger for dels at sik­re, at de fak­tu­el­le op­lys­nin­ger er i or­den, dels at vur­de­re pro­jek­ter­nes be­tyd­ning for turis­men i lo­kal­sam­fun­de­ne og på­virk­nin­gen af na­tu­ren. Li­ge­le­des skul­le der og­så først ske en hø­ring om hvert af pro­jek­ter­ne, in­den den en­de­li­ge af­gø­rel­se.

» Den 4. Ju­ni 2015 var der ik­ke fo­re­ta­get en vur­de­ring af de en­kel­te pro­jek­ter. Den tvær­mi­ni­ste­ri­el­le ar­bejds­grup­pe var på det tids­punkt i gang med at gen­nem­gå an­søg­nin­ger­ne fak­tu­elt, « op­ly­ser Er­hvervs­sty­rel­sens kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling i et skrift­ligt svar til BT.

Er­hvervs­sty­rel­sen op­ly­ser sam­ti­dig, at der ik­ke lig­ger no­gen hen­ven­del­ser fra Lars Løk­ke om at sær­be­hand­le Søn­der­vig Fe­ri­e­cen­ter, så ef­ter alt at døm­me er det kun sket som et mund­ligt løf­te. Al­li­ge­vel vi­ser det, at Løk­ke fuld­stæn­dig har set bort fra fag­fol­ke­nes vur­de­ring, da han lo­ve­de Ven­stre- fol­ke­ne til­la­del­se til ba­de­lan­det. I et in­ter­view med TV Midtvest den 4. ju­ni sag­de Løk­ke end­da selv, at em­beds­mænd ik­ke skul­le af­gø­re ba­de­lan­dets frem­tid.

» I det Dan­mark, jeg går ind for, skal folk her i Ring­kø­bing selv be­slut­te, om det her pro­jekt skal bli­ve til no­get. Det skal IK­KE af­hæn­ge af en em­beds­mand i Kø­ben­havn, og det er der­for, jeg kan si­ge, at selv­føl­ge­lig vil det her bli­ve til no­get, hvis vi kom­mer i re­ge­ring, « sag­de Lars Løk­ke Rasmussen. Vink til em­beds­mæn­de­ne Forsk­nings­chef ved Dan­marks Jour­na­list­højsko­le Ro­ger Buch kal­der det over­modigt af Løk­ke at af­gi­ve et så kon­tant løf­te, da det jo kun­ne væ­re, at em­beds­vær­ket vil­le kom­me med en an­den kon­klu­sion.

» Det er far­ligt at kom­me med valg­løf­ter, som man ik­ke med sik­ker­hed kan ind­fri. Der­for var det over­modigt, at Lars Løk­ke Rasmussen fik af­gi­vet et så kon­tant løf­te. Det kun­ne jo væ­re, at em­beds­vær­ket var kom­met med en an­den kon­klu­sion, end hvad til­fæl­det blev, « si­ger han og til­fø­jer;

» Det prekæ­re i den­ne sag er, at der med sik­ker­hed er man­ge pro­jek­ter, som vil få et af­slag, og der­med og­så en mas­se, der vil bli­ve skuf­fet. De kan nu hæv­de, at af­sla­get ik­ke hæn­ger sam­men med kva­li­te­ten af de­res pro­jekt, men for­di der på for­hånd var af­gi­vet løf­ter. «

Po­li­tisk væk­ker Lars Løk­ke Ras­mus­sens valg­løf­te kri­tik.

» Det er fuld­stæn­dig uhørt, at han på den må­de blan­der sig og af­gi­ver et løf­te om no­get, som han ik­ke har be­fø­jel­ser til at fø­re ud i li­vet. Det er ik­ke ham, der skal be­hand­le de her an­søg­nin­ger, og han bør der­for helt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.