Rne

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

af­hol­de sig fra at love no­gen, at et mi­ni­ste­ri­um vil kom­me frem til en be­stemt af­gø­rel­se, « si­ger kli­ma­ord­fø­rer fra En­heds­li­sten Maria Re­u­mert Gjer­ding. Hun til­fø­jer:

» Det er klart, at han kom­mer til at læg­ge et in­di­rek­te pres på he­le pro­ces­sen, så jeg me­ner, at han age­ren er me­get pro­ble­ma­tisk i den­ne her sag. «

» Det vir­ker me­get un­der­ligt, at Lars Løk­ke Rasmussen me­ner at kun­ne ga­ran­te­re, at pro­jek­tet bli­ver til no­get, in­den den po­li­ti­ske be­slut­ning er truf­fet, lang tid in­den in­ve­sto­rer er på plads, og end­nu læn­ge­re tid in­den plan­læg­nings­grund­la­get er ud­ar­bej­det end­si­ge ved­ta­get. Der er ta­le om sto­re pro­jek­ter, som skal sik­res en or­dent­lig pro­ces. Det er bedst for al­le, ik­ke mindst for in­ve­sto­rer og øn­sket om at nå må­let. «

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Rasmussen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.