’ Ik­ke helt ef­ter bo­gen’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KRI­TIK ter­føl­gen­de blan­det sig i pro­ces­sen, men det for­mil­der ik­ke kri­tik­ken.

» Når en stats­mi­ni­ster el­ler stats­mi­ni­ster­kan­di­dat ta­ler, så bli­ver der na­tur­lig­vis lyt­tet fra de­par­te­men­tets si­de. Der fin­des man­ge må­der at ud­tryk­ke sig på. Han kun­ne f. eks. i ste­det ha­ve sagt, at han per­son­ligt hå­be­de, at pro­jek­tet i Søn­der­vig blev til no­get, men at han na­tur­lig­vis ik­ke kun­ne love det, « si­ger vi­ce­borg­meste­ren og un­drer sig over, at Vej­les an­søg­ning blev af­vist.

» Vi vil fors­køn­ne og i hø­je­re grad na­tur­til­pas­se den byg­ning, der er på ste­det i for­vej­en. At man gi­ver af­slag til det og så støt­ter ti­vo­li­se­ring af Ve­st­ky­sten, sy­nes jeg selv­føl­ge­lig er un­der­ligt, og det er jeg træt af. Jeg sy­nes og­så, at pro­ces­ser­ne vir­ker til ik­ke at væ­re kørt helt ef­ter bo­gen, « si­ger vi­ce­borg­meste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.