Snydt for til­bud i su­perm

BT - - NYHEDER -

• Ka­ri­na Gotts­chalck, 42 år:

TILBUDSJAGT

En ny un­der­sø­gel­se af YouGov for Søn­dags­a­vi­sen vi­ser nem­lig, at 44 pro­cent af dan­sker­ne i lø­bet af de sid­ste seks må­ne­der mindst en gang har op­da­get, at et til­bud i et su­per­mar­ked ik­ke går ind til den rig­ti­ge pris.

Ann Lehmann Eri­ch­sen er for­bru­ge­rø­ko­nom hos Nor­dea Bank, og hun an­be­fa­ler, at man tjek­ker sin bon,

» Udsalg og til­bud er vir­ke­lig no­get, der kan få os ind i for­ret­nin­ger­ne, så det er vir­ke­lig vig­tigt, at pri­ser­ne stem­mer. Det er svært at si­ge præ­cis hvor me­get, men fej­le­ne kan hur­tigt lø­be op i en del. Hvis man går på tilbudsjagt og sam­ti­dig ik­ke or­ker at tjek­ke sin bon, kan man bli­ve dob­belt snydt, « si­ger hun. Der bør stram­mes op Sam­me an­be­fa­ling om at hol­de øje med kvit­te­rin­ger­ne ly­der fra Vagn Jel­søe, der er vi­ce­di­rek­tør For­bru­ger­rå­det Tænk. Han me­ner, su­per­mar­ke­der­ne og­så bør stram­me sig an for at mini­me­re pris- fej­le­ne.

» Det er ik­ke i or­den, at der så of­te sker fejl. Jeg tror ik­ke, bu­tik­ker­ne sny­der med vil­je, men de har ik­ke godt nok styr på pro­ce­du­rer­ne. Den dan­ske bu­tiks­kul­tur er præ­get af, at pri­ser­ne cyk­ler op og ned. Bu­tik­ker­ne gør det svært for sig selv, for sy­ste­mer­ne kan ik­ke føl­ge med i den takt. De må sim­pelt­hen få bed­re styr på det, « si­ger Vagn Jel­søe .

Un­der­sø­gel­sen f vi­ser, at det især er kun­der­ne i Dansk Su­per­mar­keds bu­tik­ker, som op­le­ver at bli­ve snydt for ra­bat­ter. 21 pro­cent af Net­tos kun­der har op­le­vet det in­den for se­ne­ste seks må­ne­der, for Bil­ka er tal­let 18 pro­cent og i Føtex 17 pro­cent. Jeg tror ik­ke, bu­tik­ker­ne sny­der med vil­je, men de har ik­ke godt nok styr på pro­ce­du­rer­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.