Tyr­kisk by er ik­ke pa­rat til

BT - - NYHEDER -

Borg­me­ster Musta­fa Tos­un for­tæl­ler, at han ik­ke har mod­ta­get no­gen in­for­ma­tion om, hvor man­ge flygt­nin­ge der kom­mer til Diki­li i dag, el­ler hvor de skal ind­kvar­te­res.

Iføl­ge græ­ske myn­dig­he­der er fle­re end 52.500 flygt­nin­ge og mi­gran­ter stran­det i Græken­land.

Bå­de FN og Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal har kri­ti­se­ret pla­nen om at sen­de af­vi­ste asylan­sø­ge­re re­tur til Tyr­ki­et.

Yder­li­ge­re be­skyl­der Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Tyr­ki­et for dag­ligt at sen­de om­kring 100 sy­ri­ske flygt­nin­ge til­ba­ge til Sy­ri­en i strid med al­le in­ter­na­tio­na­le reg­ler.

EU har he­le ti­den un­der­stre­get, at flygt­nin­ge- og mi­gra­tions­af­ta­len med Tyr­ki­et vil over­hol­de fol­ke­ret­ten så­vel som EUs egen lov­giv­ning.

Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal op­ly­ser, at or­ga­ni­sa­tio­nen vil sen­de en de­le­ga­tion til Les­bos samt den nær­lig­gen­de ø Chios i dag for at over­vå­ge si­tu­a­tio­nen.

Net­op på Chios op­stod der fre­dag tu­mult, da op mod 800 flygt­nin­ge og mi­gran­ter brød ud af et mod­ta­ge­cen­ter på øen, og tre per­so­ner end­te på ho­spi­ta­let med kniv­stik.

Med ud­sig­ten til, at om­kring 750 flygt­nin­ge skal sen­des re­tur til Tyr­ki­et mel­lem i dag og ons­dag, for­ven­ter de græ­ske mi­gra­tionsmyn­dig­he­der end­nu me­re vold.

» Folk, der er fortviv­le­de, har en ten­dens til at bli­ve vol­de­li­ge, « si­ger Gi­o­r­gos Ky­rit­sis, der er tals­mand for Græken­lands mi­gra­tions­værk, til den bri­ti­ske avis The Ob­ser­ver søn­dag.

» Dis­se men­ne­sker er flyg­tet fra krig. De er ik­ke kri­mi­nel­le. «

Gi­o­r­gos Ky­rit­sis for­tæl­ler vi­de­re, at af de 2.300 em­beds­mænd, EU har lo­vet at sen­de til Græken­land for at hjæl­pe med at sen­de flygt­nin­ge­ne re­tur, er der hidtil kun an­kom­met 200.

» Vi ven­ter sta­dig på de juri­di­ske eks­per­ter og over­sæt­te­re, som de har sagt, de vil sen­de, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.