Nej, vi sik­rer os selv ved at op­fø­re os pænt

BT - - DEBAT - RENÉ GA­DE For­svarsord­fø­rer, Al­ter­na­ti­vet

ik­ke, om frem­me­de mag­ter rent fak­tisk har haft ubå­de i dansk far­vand, og jeg me­ner ik­ke, at vi i Dan­mark er for­svars­lø­se over for ubå­de. Hvis no­gen rent fak­tisk vil an­gri­be Dan­mark fra sø­vej­en, vil de des­u­den nok gø­re det med me­re end ubå­de, men på man­ge for­skel­li­ge ni­veau­er. Der­for hjæl­per det ik­ke til at lø­se pro­ble­met ba­re at kø­be en ubåd el­ler fl ere, hvis man spot­ter en ubåd.

NU VED VI

at kø­be ubå­de tror jeg, vi styr­ker Dan­marks sik­ker­hed bed­re ved at in­ve­ste­re i in­ter­na­tio­na­le al­li­an­cer og ud­vik­lings­ar­bej­de i hø­je­re grad, end vi gør i dag. Den re­el­le trus­sel, som en ubåd kan væ­re et symp­tom på, sik­rer vi ik­ke ved at in­ve­ste­re i ubå­de, men ved at sid­de ved det rig­ti­ge for­hand­lings­bord. Vi kan al­li­ge­vel ik­ke sik­re Dan­marks su­veræ­ni­tet og græn­ser uden in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­der. Så vi me­ner ik­ke, det er ti­den til at kø­be nyt krigs­ma­te­ri­el.

I STE­DET FOR

ver­den byg­ger på, at vi har al­li­an­cer med an­dre lan­de, og at vi op­fø­rer os or­dent­ligt. Det er den stær­ke­ste må­de, vi kan sik­re os selv på. Så det skal vi og­så gø­re i det­te til­fæl­de. Hvis vi skal in­ve­ste­re i for­sva­ret, skal det væ­re i de rig­ti­ge res­sour­cer og de rig­ti­ge per­so­ner til kon­fl ik­t­mæg­ling. Skal vi in­ve­ste­re i ma­te­ri­el til en freds­be­va­ren­de ind­sats, kan det og­så væ­re, at Al­ter­na­ti­vet vil væ­re med til det, hvis det bli­ver ak­tu­elt.

DAN­MARKS PO­SI­TION I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.