Ja, ubå­de i dansk far­vand er en trus­sel

BT - - DEBAT - MA­RIE KRARUP For­svarsord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

hæn­del­ser, som ty­der på, at vi har haft ubå­de fra frem­me­de mag­ter i dansk far­vand. Men vi har ik­ke ud­styr til at af­slø­re og be­kæm­pe ubå­de, der måt­te be­fi nde sig i vo­res eg­ne far­van­de, og det er gro­tesk. Vi me­ner der­for, at vi bå­de skal ha­ve mu­lig­hed for at be­kæm­pe frem­me­de mag­ters ubå­de og des­u­den ha­ve vo­res egen ubå­ds­styr­ke.

DER HAR VÆ­RET

ud­sty­ret til at se, om der er ubå­de i dansk far­vand, er der selv­føl­ge­lig og­så be­hov for, at vi kan imø­de­gå dem. Der­for var det en for­kert be­slut­ning, da man ned­lag­de vo­res styr­ke af ubå­de, for­di man ik­ke men­te, at vi hav­de råd til at op­ret­hol­de den. Men ubå­de er ab­so­lut sta­dig no­get, der bli­ver brugt. Og selv­om det er kost­bart og ta­ger lang tid at op­byg­ge en ny styr­ke af ubå­de, sy­nes jeg, vil skal gø­re det.

HVIS VI FÅR

al­tid en form for trus­sel, når der fo­re­går ak­ti­vi­te­ter på ens eget om­rå­de, som man ik­ke selv kan føl­ge med i og ik­ke kan be­kæm­pe, hvis det er ta­le om fj endt­lig ak­ti­vi­tet.

FOR DET UD­GØR

rod, at vi ik­ke har styr på vo­res eget ter­ri­to­ri­um. Det sva­rer til, at man ik­ke har styr på det, hvis der går frem­me­de men­ne­sker rundt i ens bag­ha­ve, der må­ske vil én no­get ondt. Det skal man kun­ne hol­de øje med.

DET ER NO­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.