Til di­ne bis­ser Det ko­ster en tand­for­sik­ring Det ko­ster en tand­for­sik­ring hos Tryg hos Dansk Tand­for­sik­ring

BT - - ØKONOMI -

MAN­DAG 4. APRIL 2016

Du skal ha­ve gå­et re­gel­mæs­sigt til tand­læ­gen de sid­ste 3 år for at teg­ne tand­for­sik­rin­gen. Har du ik­ke det, skal du ud­fyl­de et så­kaldt tand­s­ta­tus ske­ma, som din tand­læ­ge skal ud­fyl­de.

Fyld­nin­ger

Kro­ner

Bro­er

Pa­ra­den­to­se

Ud­træk­nin­ger

Maks. ud­gift: 25.000 kr pr. år.

Rod­be­hand­lin­ger

Im­plan­ta­ter

Be­dø­vel­ser

Rønt­gen

Bi­de­skin­ner

Kirur­gi Kos­me­ti­ske be­hand­lin­ger, f. eks. tand­bleg­ning og tan­dre­gu­le­ring. Syg­dom og ska­der på tæn­der, der er op­stå­et, før for­sik­rin­gen trå­d­te i kraft. Ef­ter­syn og tan­drens­ning. De før­ste 1.495 kr. pr. år. ( selvri­si­ko.) Tan­du­lyk­ke og tyg­ge­ska­der. Ek­si­ste­ren­de kro­ner bro­er og im­plan­ta­ter, der er la­vet, før for­sik­rin­gen trå­d­te i kraft.

Det ly­der må­ske ba­nalt – men om ik­ke an­det er det vig­tigt, at du som mini­mum bør­ster tæn­der to gan­ge om da­gen og bru­ger tand­t­råd til at nå der, hvor tand­bør­sten ik­ke kom­mer. På den må­de und­går du hul­ler i tæn­der­ne.

Ryg­ning øger ri­si­ko­en for pa­ra­den­to­se. Pa­ra­den­to­se ned­bry­der knog­len om­kring tæn­der­ne, så de kan bli­ve lø­se og i vær­ste fald mi­stes. Blø­de­n­de tand­kød kan væ­re et tegn på pa­ra­den­to­se. Hold igen med pul­se­ri­et el­ler stop helt med at ry­ge.

Jo me­re suk­ker du ind­ta­ger, og jo of­te­re du gør det, des stør­re bli­ver og­så ri­si­ko­en for hul­ler i tæn­der­ne. Sær­lig kiks, tør­ret frugt, vingum­mi­er og an­det, der kli­strer fast til tæn­der­ne, bør du be­græn­se dit ind­tag af. Hold og­så igen med læ­skedrik­ke, som f. eks. saft , so­da­vand og ju­i­ce, der kan gi­ve sy­reska­der på tæn­der­ne.

Udregn din egen pris på dansk­tand­for­sik­ring. dk

Et år­ligt tan­d­ef­ter­syn og tan­drens­ning ( 100% re­fu­sion)

Et barn fra 18 til og med 22 år

An­den år­lig tan­drens­ning ( 50 pct. re­fu­sion)

Pa­ra­den­to­se

Fyld­nin­ger

Rod­be­hand­lin­ger

Ud­træk­nin­ger

Bi­de­skin­ne

Mak­si­mal ud­gift: 15.000 kr. pr. år. Kro­ner, bro­er, Im­plan­ta­ter, ind­læg, kos­me­ti­ske be­hand­lin­ger, bi­dre­gu­le­ring. Syg­dom og ska­der på tæn­der, der er op­stå­et, før for­sik­rin­gen trå­d­te i kraft.

Et år­ligt tan­d­ef­ter­syn og tan­drens­ning ( 100% re­fu­sion)

Dit barn fra 18 til og med 22 år

2. tan­d­ef­ter­syn og tan­drens­ning ( 80% re­fu­sion)

Kro­ner

Bro­er

Im­plan­ta­ter

Ind­læg f. eks. po­r­ce­læn

Bi­de­skin­ne

Tan­du­lyk­ke og tand­s­ka­der

Maks. ud­gift: 40.000 kr. pr. år. Kos­me­ti­ske be­hand­lin­ger, bi­dre­gu­le­ring. EGENBETALING: Plus ord­nin­gen dæk­ker 80 pct. af din tandlægeregning, mens du med ba­sis- ord­nin­gen får dæk­ket 50 pct.

Hvis ko­sten mang­ler vig­ti­ge næ­rings­stof­fer, kan det væ­re svæ­re­re at mod­stå in­fek­tio­ner, bl. a. i mund­hu­len. Hvis du ik­ke spi­ser va­ri­e­ret og sundt gen­nem læn­ge­re tid, har du der­for stør­re ri­si­ko for at ud­vik­le in­fek­tio­ner som f. eks. tand­køds­be­tæn­del­se og pa­ra­den­to­se. Spis f. eks. fed fisk, fud­korn og grønt­sa­ger, der kan fore­byg­ge syg­dom­me­ne i mun­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.