’ Se­ri­øst, vi fortjen­te en fl ad’

BT - - NYHEDER -

slad­der­bla­de­ne la­ver. Men det bur­de vi og­så ha­ve kaldt det den­gang i slut- 90er­ne, hvor jeg og mi­ne ven­ner tryk­te bla­det Ztof i kæl­der­lo­ka­let bag pe­del­lens kon­tor. For det var det, det var: Mob­ning og ud­skam­ning af seksu­elt ak­ti­ve pi­ger og dren­ge, « skri­ver Ma­rie Car­sten Pedersen i sit de­bat­ind­læg, hvor hun og­så for­tæl­ler om nog­le af de hi­sto­ri­er, der fi k kon­se­kven­ser for de ele­ver, der blev ud­stil­let i bla­det.

» Der var pi­gen, der gik græ­den­de hjem, eft er vi hav­de skre­vet om, at hun hav­de gi­vet en 3. g- dreng et Nu kan jeg jo sag­tens se, hvor for­fær­de­lig kul­tu­ren var 28. marts: Ra­dio24­syv af­slø­rer, at gym­na­siepi­ger i åre­vis har få­et de­res se­xliv ud­le­ve­ret i sko­le­bla­de på tre for­skel­li­ge gym­na­si­er nord for Kø­ben­havn: Gam­mel Hel­lerup Gym­na­si­um, Or­d­rup Gym­na­si­um og Øre­gaard Gym­na­si­um. 30. marts: En grov se­xvi­deo, hvor en te­e­na­gepi­ge kræn­kes seksu­elt af fi re unge dren­ge, er det sid­ste hal­ve år ble­vet delt blandt tu­sind­vis af unge. Bag af­slø­rin­gen står og­så Ra­dio24­syv. 31. marts: BT kan for­tæl­le, at der fandt yd­my­gen­de op­ta­gel­ses­ri­tu­a­ler sted for at bli­ve en del af redaktionen på Or­d­rup Gym­na­si­ums sko­le­blad Ztof. Bl. a. skul­le man skri­ve en saft ig slad­der­hi­sto­rie om en medstu­de­ren­de. 3. april: Po­li­ti­ken- jour­na­list Ma­rie Car­sten Pedersen in­drøm­mer i en kronik, at hun som ung var re­dak­tør på det ud­skæld­te sko­le­blad Ztof fra Or­d­rup Gym­na­si­um og der­med var med til at dyr­ke ’ se­x­mob­ning’ og ’ slut­sha­m­ing’. blowjob. Der var hende, der skif­te­de sko­le, for­di hun al­drig fi k lov at glem­me, at hun hav­de kys­set tre for­skel­li­ge dren­ge til in­tro­fe­sten. Se­ri­øst, vi fortjen­te en fl ad. El­ler fl ere, « skri­ver hun. Cho­ke­ret – i før­ste om­gang Til BT for­tæl­ler Ma­rie Car­sten Pedersen, hvor­dan de se­ne­ste ugers skri­ve­ri­er har få­et hende til at re­fl ek­te­re over sin egen rol­le.

» Det ram­te mig vir­ke­lig. Jeg blev cho­ke­ret over, at det var mit eget gym­na­si­um, der blev om­talt. I før­ste om­gang syn­tes jeg, det var vir­ke­lig vold­somt at læ­se om de ting, som der bli­ver skre­vet om i dag. Men jeg kom hur­tigt i tan­ke om, at det var me­get det sam­me, vi skrev om den­gang, « for­tæl­ler Ma­rie Car­sten Pedersen.

» Det var en ube­ha­ge­lig er­ken­del­se. Grun­den til at jeg valg­te stå frem og for­tæl­le om min hi­sto­rie er for at vi­se, hvor stor for­skel der er på, hvor- dan jeg op­fat­te­de he­le kul­tu­ren den­gang, med al den slad­der og de man­ge se­xryg­ter, og så på, hvor­dan jeg ser på det i dag. Nu kan jeg jo sag­tens se, hvor for­fær­de­lig kul­tu­ren var. «

I sit de­bat­ind­læg op­for­drer hun til, at man ik­ke blot nø­jes med at sæt­te en stop­per for slad­de­ren ved at luk­ke de om­tal­te sko­le­bla­de, hvis man vil he­le kul­tu­ren til livs.

» Hvis rek­tor hav­de luk­ket bla­det den­gang, var der sket én ting. Vi var ble­vet ski­de su­re og hav­de sik­kert følt, at det var os, som blev kræn­ket. Det hav­de al­drig vir­ket. Min op­for­dring er der­for, at man bør få per­so­ner med ind­sigt og er­fa­ring i em­net til at ta­le med de unge om det her for at få dem til at se tin­ge­ne i et stør­re per­spek­tiv.

» Det vil­le jeg da øn­ske, sko­len hav­de gjort, den­gang jeg selv gik der. For man­ge af os var for usik­re til at få øje på de pro­ble­mer, som er krystal­kla­re for mig i dag, « for­tæl­ler Ma­rie Car­sten Pedersen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.