Dan­ske ban­ker hjæl­per med skat­te­ly

Me­di­er: OVER­BLIK:

BT - - NYHEDER -

SKAT­TE­LY Fle­re dan­ske ban­ker hjæl­per til, når de­res kun­der op­ret­ter og ved­li­ge­hol­der sel­ska­ber i skat­te­ly. Det dre­jer sig blandt an­dre om Jy­ske Bank og Dan­marks næst­stør­ste bank, Nor­dea. Det vi­ser nog­le af de 11,5 mil­li­o­ner do­ku­men­ter, som er ble­vet læk­ket fra en af ver­dens stør­ste ud­by­de­re af skat­te­ly­løs­nin­ger, ad­vo­kat­fi rma­et Mos­sa­ck Fon­seca i Pa­na­ma, iføl­ge DR Dokumentar og Po­li­ti­ken.

Nor­dea er an­gi­ve­ligt i fø­rer­grup­pen blandt ban­ker ver­den over, som bru­ger ad­vo­kat­fi rma­et Mos­sa­ck Fon­seca til at op­ret­te ano­ny­me sel­ska­ber for de­res vel­ha­ven­de kun­der, som vil und­gå at be­ta­le skat, skri­ver Po­li­ti­ken.

Si­den Mos­sa­ck Fon­seca blev stift et i 1977 har Nor­deas bank i Luxem­bourg iføl­ge de læk­ke­de do­ku­men­ter skaff et mindst 369 ano­ny­me sel­ska­ber til si­ne kun­der. Det er nok til en 11. plads på li­sten over 543 ban­ker klo­den rundt, som er el­ler har væ­ret kun­der hos Mos­sa­ck Fon­seca.

Og selv om ban­ken i dag si­ger til Po­li­ti­ken, at man i 2009 be­gynd­te at stil­le spørgs­mål til kun­der­nes skat­te­be­ta­ling, så ad­mi­ni­stre­rer Pa­na­ma- fi rma­et sta­dig mindst 91 sel­ska­ber for kun­der hos Nor­dea. Num­mer 6 i ver­den Kun fem ban­ker i he­le ver­den har i dag fl ere ano­ny­me sel­ska­ber hos Mos­sa­ck Fon­seca end Nor­dea, Nor­dens stør­ste bank, skri­ver Po­li­ti­ken.

DR Dokumentar kan blandt an­det af­slø­re, at en Nor­dea- me­d­ar­bej­der på et tids­punkt an­mo­der Mos­sa­ck Fon­seca om at få til­ba­ge­da­te­ret et do­ku­ment med næ­sten to år.

Lek­tor i skat­te­ret ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Thomas Røn­feldt si­ger til DR Nyheder, at det vir­ker van­vit­tigt.

» Om no­gen så bur­de en bank vi­de, hvad da­te­rin­ger på do­ku­men­ter har af be­tyd­ning. Og så bur­de man slet ik­ke be­de om at få no­get til­ba­ge­da­te­ret, « si­ger Thomas Røn­feldt.

Nor­deas chef for Pri­va­te Banking, dan­ske­ren Thor­ben San­der, er­ken­der over­for DR Nyheder, at det var en fejl at be­de om til­ba­ge­da­te­rin­gen:

» Det lig­ger helt fast, at det er fuld- stæn­dig uac­cep­ta­belt. Det må ik­ke fi nde sted. « Men han af­vi­ser, at Nor­dea hjæl­per si­ne kun­der med at und­gå at be­ta­le skat:

» Vi hjæl­per ik­ke vo­res kun­der med at und­gå skat. Vi kan ik­ke ac­cep­te­re, at vo­res bank bli­ver brugt som plat­form for skat­tes­nyd. Vi hjæl­per vo­res kun­der med at be­ta­le den skat, som de skal be­ta­le, « si­ger han til DR Nyheder.

Do­ku­men­ta­tio­nen for Nor­deas om­fat­ten­de in­vol­ve­ring i ano­ny­me sel­ska­ber fi ndes i den kæm­pe­sto­re læka­ge, som be­teg­nes som den stør­ste no­gen­sin­de. Do­ku­men­ter­ne er gi­vet til over 100 me­di­er i 76 lan­de. Det lig­ger helt fast, at det er fuld­stæn­dig uac­cep­ta­belt. Det må ik­ke fi nde sted Og­så dan­ske ban­ker, sport­s­folk og virk­som­he­der har skjult for­mu­er for de dan­ske skat­te­myn­dig­he­der ved at sam­ar­bej­de med en ud­by­der af skat­te­ly- løs­nin­ger i Pa­na­ma. Det vi­ser en hi­sto­risk stor læk af da­ta til me­re end 100 me­di­er, som Po­li­ti­ken og DR har væ­ret med til at gen­nem­gå. Blandt an­det har Nor­deas fi li­al i Luxem­bourg med­vir­ket til det­te.

En dansk virk­som­hed el­ler pri­vat­per­son op­ret­ter et sel­skab i Pa­na­ma. Ad­vo­kat­fi rma­et Mos­sa­ck Fon­seca sæt­ter så­kald­te strå­mænd i spid­sen for sel­ska­bet.

De tre lo­ka­le strå­mænd i Pa­na­ma får rent pro­for­ma til­delt ti­tel af di­rek­tø­rer.

En fuld­magt fra strå­mæn­de­ne sik­rer dog, at den dan­ske vel­ha­ver el­ler virk­som­hed fort­sat rå­der Sam­men med blandt an­dre kon­ge­li­ge og re­ge­rings­le­de­re op­træ­der den ar­gen­tin­ske fod­bold­stjer­ne Lio­nel Mes­si på en om­fat­ten­de li­ste over per­so­ner og myn­dig­he­der, der ved hjælp af det Pa­na­ma- ba­se­re­de ad­vo­kat­fi rma Mos­sa­ck Fon­seca har skjult pen­ge i skat­te­ly rundt om i ver­den. Af­slø­rin­gen træk­ker og­så trå­de til den rus­si­ske præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin

Kil­der: DR, Po­li­ti­ken

over pen­ge­ne i sel­ska­bet.

Sel­ska­bet er fri­ta­get fra at be­ta­le skat i Pa­na­ma, hvis det ik­ke har ak­ti­vi­te­ter i lan­det.

Der er hel­ler in­gen pligt til at afl æg­ge regn­skab.

De dan­ske skat­te­myn­dig­he­der kan der­med ik­ke få ind­sigt i de vær­di­er, som sel­ska­bet har pla­ce­ret i skat­te­ly­et.

Eje­ren kan fra det skjul­te sel­skab via en bank, der ik­ke er om­fat­tet af reg­ler om ind­be­ret­ning, over­fø­re pen­ge til sit hjem­land.

Si­den 1. ja­nu­ar 2016 har Nor­dea væ­ret om­fat­tet af nye reg­ler om ind­be­ret­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.