Dan­sen om Løk­ke

BT - - NYHEDER -

BLÅ BLOK

Men si­den nytår har det nær­mest væ­ret om­vendt.

» Nu er det støt­te­par­ti­er­ne, der på skift la­ver al­li­an­cer med rød blok imod re­ge­rin­gen. Og den ene­ste, der vin­der på det, er rød blok, « si­ger en kil­de i Li­be­ral Al­li­an­ce.

Det an­gi­ves som for­kla­rin­gen på, at Li­be­ral Al­li­an­ces for­mand An­ders Samu­el­sen kom med en usæd­van­lig mel­ding på par­tiets lands­mø­de i Aal­borg i we­e­ken­den og op­for­dre­de til, at Lars Løk­ke dan­ner en fi rklø­ver­re­ge­ring be­stå­en­de af V, DF, LA og K.

An­ders Samu­el­sen har el­lers tid­li­ge­re tru­et med at væl­te re­ge­rin­gen til eft er­å­ret, hvis Løk­ke ik­ke le­ve­rer skat­te­let­tel­ser i bå­de top og bund.

Men kil­der i bå­de LA og an­dre blå par­ti­er me­ner, at Samu­el­sen fak­tisk me­ner det, selv­om det ik­ke ser ud til at ha­ve no­gen gang på jord.

» De fi re bor­ger­li­ge par­ti­er bur­de al­li­e­re sig med hin­an­den i ste­det for på skift at al­li­e­re sig med rød blok.

DANSK FOL­KE­PAR­TI Og sam­ar­bej­de om at ska­be øko­no­misk vækst, sam­ti­dig med at vi lø­ser fl ygt­nin­ge­kri­sen, « si­ger LAs po­li­ti­ske ord­fø­rer Si­mon Emil Am­mitzbøll. Tæt­te­re på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Dansk Fol­ke­par­ti vil dog ik­ke le­ge med.

» Vi er fi re vidt for­skel­li­ge par­ti­er med vidt for­skel­li­ge hold­nin­ger. Og på nog­le om­rå­der lig­ger vi tæt­te­re på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne end på Li­be­ral Al­li­an­ce, « si­ger DFs næst­for­mand Sø­ren Es­per­sen.

Og De Kon­ser­va­ti­ve har si­den val­get sagt, at de er for små til re­ge­rings­del­ta­gel­se, og på det se­ne­ste har skæn­de­ri­er om kvæl­sto­f­ud­led­ning og om Eva Kjer Han­sens af­gang som mil­jø­mi­ni­ster for­pe­stet luft en.

LA har budt sig til som re­ge­rings­part­ner fl ere gan­ge, bå­de ved re­ge­rings­for­hand­lin­ger­ne sid­ste som­mer og ved for­hand­lin­ger­ne på Ma­ri­en­borg i for­bin­del­se med bal- la­den om land­brugs­pak­ken og Eva Kjer Hansen.

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann- Jen­sen var i går ik­ke til at få fat i, men han sag­de til Jyl­landsPo­sten lør­dag i ly­set af re­ge­rings­kri­sen i fe­bru­ar:

» Når man husker på ny­li­ge be­gi­ven­he­der, kun­ne man godt bli­ve be­snæ­ret af tan­ken om at ha­ve en re­ge­ring, der hav­de 90 man­da­ter bag sig. « En død sild Den po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Hans En­gell kal­der idéen en ’ død sild’.

» Men An­ders Samu­el­sen vil ik­ke ha­ve sid­den­de på sig, at han ik­ke er pa­rat til at ta­ge re­ge­rings­ansva­ret, « si­ger Hans En­gell til Ritzau.

» En re­ge­ring med 34 man­da­ter har ik­ke man­ge ven­ner, og det er ty­de­ligt, at de ik­ke fø­ler me­de­jer­skab til den nu­væ­ren­de re­ge­ring. Det bi­dra­ger til den kon­stan­te til­stand af kon­fron­ta­tion og uro i blå blok, « si­ger Hans En­gell.

DE KON­SER­VA­TI­VE

MAN­DAG 4. APRIL 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.