FRA IRON MAN TIL MI­LES DA­VIS

BT - - KULTUR -

FILM Don Che­ad­le afl ag­de egent­lig prø­ve for at få rol­len som bok­se­ren Muham­mad Ali. Men den gik desvær­re til Dons me­re kend­te Hol­lywood- kol­le­ga, Will Smith. I ste­det sag­de in­struk­tø­ren: ’ Du skul­le spil­le Mi­les Da­vis’. Men selv­om rol­len var op­lagt. Skul­le der gå over 16 år, før Mi­les- fi lmen blev til vir­ke­lig­hed.

Godt nok lig­ner Don Che­ad­le, der i dag er bedst kendt for si­ne sto­re rol­ler i fi lm som ’ Iron Man’, ’ Aven­gers’ og ’ Cap­tain Ame­ri­ca’, Mi­les Da­vis. Og li­ge­som så man­ge an­dre er han fan af den udø­de­li­ge trom­pe­tist og kom­po­nist. Men der var på da­væ­ren­de tids­punkt in­gen kon­kre­te pla­ner om en Mi­les Da­vis- fi lm.

Des­u­den var ja­zz- leg­en­dens eft er­lad­te me­get mistænk­som­me over for en even­tu­el Hol­lywood- be­hand­ling af Da­vis’ liv.

De øn­ske­de ik­ke, at ryg­ter om hu­str­u­vold ( Mi­les Da­vis var gift tre gan­ge) og mas­sivt narko­mis­brug skul­le spil­le ho­ved­rol­len. Kun én løs­ning Men sa­ger­ne fi k al­li­ge­vel det en­de­li­ge skub fremad, da det vi­ste sig, at fa­mi­li­en og ad­vo­ka­ter­ne kun vil­le ac­cep­te­re én mand til at sty­re pro­jek­tet, Don Che­ad­le.

» Det var selv­føl­ge­lig en kæm­pe kom­pli­ment. Men jeg vid­ste ik­ke, hvor jeg skul­le be­gyn­de, « si­ger Don Che­ad­le i et helt nyt in­ter­view med bla­det Rol­ling Sto­ne. Tre ka­sket­ter Først led­te Che­ad­le med lys og lyg­te eft er en in­struk­tør, der del­te hans vi­sion. Men han end­te med selv at ta­ge job­bet. Og der­for er Che­ad­le nu bå­de ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver, ma­nuskript­for­fat­ter og in­struk­tør på fi lmen ’ Mi­les Ahe­ad’, der og­så er på vej til Dan­mark.

I ste­det for at føl­ge Mi­les Da­vis fra vug­ge til grav ( han dø­de i 1993), fo­ku­se­rer Don Che­ad­le uven­tet på pe­ri­o­den 1975 til 1980, hvor Mi­les Da­vis stort set hav­de lagt trom­pe­ten på hyl­den.

Da­vis hav­de end­nu en gang valgt stoff er­ne frem for mu­sik­ken. Eft er godt 35 år som før­en­de stil­ska­ber var Mi­les Da­vis des­u­den bå­de fy­sisk og psy­kisk neds­lidt. Han led af brok og ma­ve­sår. Og i sin selv­bi­o­gra­fi teg­ner Da­vis og­så selv et portræt af en psy­kisk usta­bil per­son, der i den grad har brug for hjælp.

Den hjælp kom bl. a. fra sku­e­spil­le­rin­den Ci­ce­ly Ty­son, der i 1981 skul­le bli­ve hans tred­je og sid­ste hu­stru.

Og om val­get af den fem- åri­ge ik­ke- mu­sik pe­ri­o­de si­ger Don Che­ad­le:

» Det er det per­fek­te ud­gangs­punkt til at se til­ba­ge og sam­ti­dig gø­re sig klar til den sid­ste run­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.