In­do­nesi­en tru­er Leo­nar­do DiCaprio

BT - - TV RADIO -

MILJØAKTIVIST Leo­nar­do DiCaprio ri­si­ke­rer at bli­ve per­so­na non gra­ta i In­do­nesi­en, ef­ter at han har kri­ti­se­ret det sy­døst­a­si­a­ti­ske lands pal­me­o­lie­in­du­stri. Den 41- åri­ge sku­e­spil­ler og miljøaktivist be­søg­te i sid­ste we­e­kend Mo­unt Leu­ser Na­tio­nal Park i det nord­li­ge Su­ma­tra, og ef­ter­føl­gen­de lag­de han et bil­le­de op på sin In­s­ta- gram- pro­fil med en ad­var­sel om, at øko­sy­ste­met er pres­set af pal­me­o­lie­plan­ta­ger­ne.

» Det in­do­ne­si­ske Leu­ser- øko­sy­stem er et af de vig­tig­ste regnsko­vs­om­rå­der, der er til­ba­ge i Sy­døst­a­si­en. Men pal­me­o­lie­in­du­stri­en tru­er det­te unik­ke sted, « skrev Oscar­vin­de­ren.

Men de kri­ti­ske ord er på græn­sen af, hvad den in­do­ne­si­ske re­ge­ring vil ac­cep­te­re.

En tals­per­son for det in­do­ne­si­ske ge­ne­ral­di­rek­to­rat for im­mi­gra­tion si­ger nu, at Leo­nar­do DiCaprio kan ri­si­ke­re et in­drej­se­for­bud, for­di han har brugt sit op­hold i In­do­nesi­en til at miskre­di­te­re pal­me­o­lie­in­du­stri­en og den in­do­ne­si­ske re­ge­ring. Ud­sagn pro­vo­ke­rer » Vi de­ler hans øn­ske om at red­de Leu­ser- øko­sy­ste­met. Men vi kan til en­hver tid næg­te ham ret­ten til at ven­de til­ba­ge til In­do­nesi­en, hvis han bli­ver ved med at skri­ve pro­vo­ke­ren­de ud­sagn på de so­ci­a­le me­di­er, « si­ger tals­per­so­nen iføl­ge nyheds­bu­reau­et As­so­ci­a­ted Press.

DiCaprio er ik­ke den før­ste Hol­lywood- stjer­ne, der har lagt sig ud med den in­do­ne­si­ske re­ge­ring.

Iføl­ge The Gu­ar­di­an blev Har­ri­son Ford be­skyldt for at chi­ka­ne­re sta­tens in­sti­tu­tio­ner, da han i 2013 la­ve­de et kri­tisk in­ter­view med In­do­nesi­ens sko­v­brugs­mi­ni­ster om lan­dets pro­ble­mer med il­le­gal sko­vryd­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.