TIL DIS­KUS­SION

For­sig­tig Stå­le om Bendt­ner­mu­lig­hed

BT - - SUPER LIGA - SKAL – SKAL IK­KE

MMAANNDDAAGG 4 4. A. APRPIRL I2L0 210616 Jeg sy­nes, de skal fi nde ud af, hvor man­ge straff es­park, vi har få­et i Par­ken – og hvor man­ge de har få­et i Ha­der­s­lev Stå­le Sol­bak­ken Hi­sto­ri­en om Ni­ck­las Bendt­ner og FC Kø­ben­havn er hi­sto­ri­en, der ik­ke vil dø. Til dels på grund af an­gri­be­rens til­hørs­for­hold til Su­per­liga­ens fø­rer­hold – til dels for­di dø­re­ne rundt om i Eu­ro­pa eft er­hån­den luk­ker sig for­an det dan­ske pro­blem­barn. I lø­bet af de kom­men­de da­ge frit­stil­les Bendt­ner i Wolfsburg, og han står der­med helt uden klub på et tids­punkt, hvor sæ­so­nen fort­sat er i fuld gang. Bendt­ner bru­ger for­ment­lig den mu­lig­hed til at tæn­ke sig rig­tig godt om, in­den han væl­ger sin næ­ste klub. Den klub kan bli­ve FC Kø­ben­havn.

» Vi skal ha­ve en ny an­gri­ber, hvis Ni­co­lai Jør­gen­sen for­la­der os. Jeg har egent­lig ik­ke tænkt så me­get over, om Bendt­ner er et te­ma, for uan­set hvad der sker i hans sag, bli­ver det ik­ke i den her sæ­son. Jeg tror, Bendt­ner og hans rå­d­gi­ver kom­mer til at ta­ge sig rig­tig god tid for at fi nde den rig­ti­ge klub. For det er et me­get vig­tigt kar­ri­e­re­valg for ham. Man skal ik­ke væ­re hjer­nekirurg for at for­stå, at han skal lyk­kes i den næ­ste klub, han kom­mer til, « si­ger FCK­ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken til BT. Tand for tun­ge Sol­bak­ken har tid­li­ge­re sagt, at Bendt­ner ba­re skal rin­ge, og at han kan få den kon­tro­ver­si­el­le an­gri­ber på ret køl. Men nu – hvor Bendt­ner har op­brugt al tå­l­mo­dig­hed i Wolfsburg – væg­ter FCK- ma­na­ge­ren si­ne ord med stør­re for­sig­tig­hed.

» Han er en spil­ler, som til en­hver tid skal over­ve­jes af al­le klub­ber i Dan­mark, hvis han si­ger, han har lyst til at spil­le her. Men der er man­ge ting, der skal pas­se. Han skal jo væ­re me­ga­mo­ti­ve­ret, og han skal sprin­te li­ge så me­get, som mi­ne an­gri­be­re i dag gør det. Han skal og­så væ­re men­talt for­be­redt på man­ge ting. Ik­ke mindst øko­no­misk for­be­redt, « si­ger Sol­bak­ken.

Bendt­ner var for me­get for Wolfsburg. Et op­lagt spørgs­mål til Sol­bak­ken er der­for, om han fryg­ter, an­gri­be­ren og­så vil væ­re for me­get for FC Kø­ben­havn.

» Jeg ken­der ik­ke dren­gen, jeg ken­der kun hans sa­ger. Han har træ­net med os nog­le gan­ge, og der har han væ­ret helt okay. Men som per­son ken­der jeg ham ik­ke, « si­ger nord­man­den, der skal tæn­ke over, om en spil­ler som Bendt­ner kan ri­si­ke­re at æn­dre stem­nin­gen i et net­op nu har­monisk FCK- om­klæd­nings­rum.

» Jeg har al­drig haft en spil­ler, som ik­ke har kun­net op­fø­re sig or­dent­ligt i FCK. De bli­ver fan­get op af kul­tu­ren. Om Bendt­ner kan gø­re det sam­me, må du spør­ge ham om – ik­ke mig, « slut­ter Sol­bak­ken.

Ét sted står dø­ren alt­så åben for Bendt­ner. Men den står øjen­syn­ligt kun på klem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.