Der­for er Co­lin Tod­ds be­slut­ning pro­ble­ma­tisk

BT - - SUPER LIGA -

JEG BLEV EN­GANG sur på en klub­le­del­se over at den gik i gang med at fre­de mig som fod­bold­træ­ner, for man ved jo, at i li­ge præ­cis det øje­blik, man får så­dan en ga­ran­ti el­ler fred­ning, be­ty­der det i vir­ke­lig­he­den, at træ­ne­ren er usæd­van­ligt ud­sat. Så i det øje­blik, hvor det bli­ver nød­ven­digt med en ga­ran­ti, ved man, at der er no­get i gær­de. Der fi ndes ik­ke ga­ran­ti­er i det­te job, sna­re­re tvær­ti­mod.

Jeg kom til at tæn­ke på det, da jeg i går så, at Ran­ders- di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard ik­ke kun­ne ga­ran­te­re Co­lin Tod­ds po­si­tion i træ­nerjob­bet i Ran­ders.

Selv­føl­ge­lig kan han ik­ke det - det ek­si­ste­rer ik­ke i den­ne ver­den. Hel­ler ik­ke når det ud­ta­les.

Co­lin Todd er i Ran­ders an­sat på en funk­tio­næraft ale, der jo i prin­cip­pet er en ac­cept af, at man he­le ti­den er ud­sat, for­di man har en lø­ben­de aft ale. Der­med har han og­så ac­cep­te­ret at væ­re un­der det pres, at man i prin­cip­pet kan si­ges op he­le ti­den. LI­GE NU HAND­LER alt uro­en i Ran­ders om ting, som på man­ge må­der har væ­ret helt ude af Co­lin Tod­ds hæn­der. Pro­ble­mer er skabt af Kel­lers fo­rel­skel­se i en hold­kam­me­rats for­hen­væ­ren­de ko­ne. Det æn­drer ba­re ik­ke ved, at Co­lin Tod­ds job sta­dig er at vin­de nog­le fod­bold­kam­pe, og­så selv om hans ar­bejds­for­hold er ud­for­dret af ting og en kri­se, som er skabt et helt an­det sted.

Le­del­sen i Ran­ders har skudt det vi­de­re til Co­lin Todd at for­hol­de sig til den­ne sag, og det har han så gjort ved nu at træff e en prin­ci­pi­el be­slut­ning om ik­ke at vil­le spil­le med Christian Kel­ler me­re.

Klub­le­del­sen har vur­de­ret, at den ik­ke kun­ne gø­re no­get ved ju­ra­en. Man har sagt, at her er en trup, som Todd har ret­ten til at le­de over, og den trup er Christian Kel­ler sta­dig en del af.

Træ­ne­ren har så truff et en be­slut­ning om ik­ke at vil­le bru­ge ham, hvil­ket jo er pro­ble­ma­tisk, for­di den net­op ik­ke er sport­s­lig.

Per­son­ligt vil­le jeg vir­ke­lig ha­ve væ­ret ked af som træ­ner at stå med den pro­ble­ma­tik, men det er det, der kan ske. Al­ter­na­ti­vet var, at klub­ben hav­de be­slut­tet, at man ik­ke kun­ne ha­ve Kel­ler læn­ge­re, for­di han var ble­vet en pa­ria. Og at man hav­de be­talt ham hans løn, men og­så sagt, at han ud­gjor­de så stort et prak­tisk pro­blem for hver­da­gen på ar­bejds­plad­sen, at han var stil­let fri. Det hav­de væ­ret al­ter­na­ti­vet. Det har klub­ben en­ten ik­ke vil­let, el­ler og­så har den set sig be­græn­set af ju­ra. SÅ BLEV DET Co­lin Todd, der måt­te for­hol­de sig til Kel­ler.

Han vil ik­ke bru­ge Kel­ler, har han sagt. Og nu si­ger Ran­der­s­di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard så, at den mel­ding fak­tisk over­ra­sker ham.

Det kan jeg så­dan set godt for­stå, at den gør, for­di det sy­nes helt ty­de­ligt, at Co­lin Todd der­med har truff et et fra­valg af en spil­ler, som er ba­se­ret på en vur­de­ring af Kel­lers hand­lin­ger på et om­rå­de, der lig­ger me­get langt fra det, der har med det sport­s­li­ge at gø­re. Det kan jeg så­dan set godt for­stå, at Grav­gaard re­a­ge­rer på, for Co­lin Todd har frie hæn­der til at sæt­te det mest kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge hold ud fra en sport­s­lig vur­de­ring, men det­te er selv­føl­ge­lig ik­ke et fra­valg ba­se­ret på en sport­s­lig vur­de­ring, men en kon­se­kvens af mi­stet tillid. Men hvil­ken tillid? Til­li­den som et godt men­ne­ske? Det sy­nes i hvert fald ik­ke at hand­le om til­li­den til at kun­ne spil­le god fod­bold og gø­re no­get for et hold, der har haft me­get svært ved at vin­de fod­bold­kam­pe uden Kel­ler.

Men jeg gen­ta­ger og­så, at det er Ran­ders- le­del­sen selv, der har skudt det over til Todd at ta­ge stil­ling til et pro­blem, der ty­de­lig­vis på­vir­ker trup­pen.

Om Co­lin Todd har et etisk ko­deks, der har dre­vet ham der­ud, el­ler han har følt, at for man­ge af hol­dets øv­ri­ge pro­fi ler har en så stærk hold­ning til Kel­lers brud på det ko­deks, at de ik­ke vil ac­cep­te­re det, tør jeg ik­ke si­ge. Men hvis det er det sid­ste, har træ­ne­ren alt­så et kæm­pe pro­blem.

Hvad skal man gø­re, hvis spil­ler­ne ik­ke vil ac­cep­te­re den på­gæl­den­de spil­ler? Skal spil­ler­ne kun­ne ud­rå­be sig til at be­slut­te, hvem der er på hol­det?

Men Co­lin Todd har sta­dig et pro­blem, hvis de fl este spil­le­re ik­ke kan hol­de Kel­ler ud.

Der ik­ke ret me­get, der er en­kelt i Ran­ders li­ge nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.