Før­ste po­int

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1 sig­net er rig­tig godt, « sag­de Magnus­sen til BT eft er lø­bet i Ba­hrain.

» Men det er og­så ty­de­ligt, at vi mang­ler he­ste­kræft er. Jeg hav­de man­ge nær­kam­pe i dag, og på langsi­der­ne kør­te de fl este ba­re fra mig – selv når jeg åb­ne­de min DRS- bag­vin­ge ( der skal frem­me over­ha­lin­ger, red.), trak de fra mig. Det var fru­stre­ren­de – men og­så til at le­ve med, for­di jeg ved, at vi snart har en ny og me­get stær­ke­re mo­tor klar. «

Ke­vin Magnus­sen hav­de fl ere

50

2

33

3 grun­de til at væ­re til­freds eft er lø­bet i Ba­hrain. For mens han for to uger si­den i Mel­bour­ne måt­te se sin hold­kam­me­rat, Jo­ly­on Pal­mer, slut­te én pla­ce­ring bed­re end dan­ske­ren, ’ vandt’ Ke­vin Magnus­sen Re­nault­tea­mets in­ter­ne du­el klart i går i Ba­hrain.

Jo­ly­on Pal­mer kom nem­lig al­drig til start i sæ­so­nens an­det grand­prix, da hans ra­cer på op­varm­nings- om­gan­gen fi k hy­draulik- pro­ble­mer, så bri­ten måt­te kø­re i ga­ra­ge, net­po

24

4

18

5 som lø­bet blev sat i gang.

» Eft er at ha­ve få­et et gran­prix ind på kon­to­en, så jeg vir­ke­lig frem til at kø­re i dag ( i går, red.), så jeg er skuff et over ik­ke at nå frem til start. Men så­dan no­get kan ske i den­ne sport, , så nu øn­sker jeg ba­re hur­tigst mu­ligt at kom­me vi­de­re til den grand­prix, sag­de Jo­ly­on Pal­mer eft er Ba­hrain­grand­prixet.

Lø­bet blev i øv­rigt vun­det af ty­ske Ni­co Ros­berg fra Mer­ce­des, der og­så fø­rer i den sam­le­de VM- stil­ling.

18

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.