Op på he­sten, Re­nault

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KE­VIN MAGNUS­SEN KØR­TE et fl ot løb i Ba­hrain. Selv med en bil, der ty­de­ligt mang­le­de power på langsi­der­ne, lyk­ke­des det ham at la­ve en ræk­ke go­de over­ha­lin­ger, og at kø­re sig frem til en 11. plads fra en start­po­si­tion i pit­ten er ab­so­lut god­kendt.

Men jeg er sam­ti­dig ban­ge for, at Ba­hrains Grand Prix af­slø­re­de et me­re re­elt bil­le­de af Re­naults nu­væ­ren­de styr­ke, end det vi så i Au­stra­li­en for 14 da­ge si­den. I Mel­bour­ne var Magnus­sen og Pal­mer hur­ti­ge­re end Ma­nor, Haas og Sau­ber i kva­li­fi ka­tio­nen, og in­den for ræk­ke­vid­de af McLa­ren, For­ce In­dia og Wil­li­ams i lø­bet.

Her i Ba­hrain var der kun én Ma­nor og én Sau­ber bag Re­nault­kø­rer­ne i star­top­stil­lin­gen, og for­kla­rin­gen er skræm­men­de. He­ste­kræft er spil­le­de ik­ke den helt sto­re rol­le på ga­de­ba­nen i Mel­bour­nes Al­bert Park, hvor dét man i ra­cer­sprog kal­der ’ me­ka­nisk vej­greb’ fra stød­dæm­pe­re/ fj ed­re til gen­gæld hav­de en cen­tral rol­le. Sak­hir- ba­nen i Ba­hrain stil­le­de stør­re krav til rå mo­tor- power, og så faldt Re­nault- kø­rer­ne bag­ud. DEN NU­VÆ­REN­DE RE­NAULT- MO­TOR er en mar­kant for­bed­ring i for­hold til 2015- ver­sio­nen, men den er sta­dig sva­ge­re end Mer­ce­des- og Fer­ra­ri- mo­to­rer­ne. Det var ty­de­ligt på langsi­der­ne, hvor Magnus­sen selv med åben DRS- vin­ge, der i me­get run­de tal skal gi­ve 10 km/ t ek­stra i top­fart, ik­ke gjorde me­get ind­tryk på bi­ler­ne med Mer­ce­des- og Fer­ra­ri- mo­to­rer.

En ny ver­sion af Re­nault- mo­to­ren er på vej, men ven­tes først klar til Ca­na­das Grand Prix i ju­ni. Ind­til da er jeg ban­ge for at Magnus­sen ( og Jo­ly­on Pal­mer) får det svært, for ba­ner­ne i Ki­na, Rusland og Spa­ni­en stil­ler og­så sto­re krav til he­ste­kræft er.

Til gen­gæld bur­de Mo­na­cos Grand Prix i maj lig­ge rig­tig godt til Magnus­sen. Han bril­le­re­de på ga­der­ne i Mon­te Car­lo i 2014, da han var hur­ti­ge­re end McLa­ren­mak­ker Jen­son But­ton i kva­li­fi - ka­tio­nen, og her spil­ler me­ka­nisk vej­greb den må­ske stør­ste og he- ste­kræft er den sten­sik­kert mind­ste rol­le i he­le VM- se­ri­en. MAN KAN UN­DRE sig over at Red Bull- kø­rer­ne Da­ni­el Ric­ci­ar­do og Da­ni­il Kvy­at var mar­kant hur­ti­ge­re end Magnus­sen og Pal­mer i Ba­hrain. Med iden­ti­ske Re­nault­mo­to­rer må for­kla­rin­gen lig­ge i en­ten bi­len el­ler kø­rer­ne. Jeg er over­be­vist om, at i hvert fald Ke­vin Magnus­sen er på ni­veau med Red Bull- kø­rer­ne, men hans bil er på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke.

Red Bull stil­ler op med et sprit­nyt de­sign fra ge­ni­et Adrian Newey og hans folk, mens Re­naults 2016- bil re­elt er en op­da­te­ret Lo­tus fra sid­ste år. Alt­så en bil, der op­rin­de­ligt blev de­sig­net til den Mer­ce­des- mo­tor, Lo­tus kør­te med i 2015, og der­for ik­ke er op­ti­malt for­be­redt til den nu­væ­ren­de Re­nault- mo­tor.

Ba­hrains Grand Prix gav et me­re ret­vi­sen­de bil­le­de af styr­ke­for­hol­det mel­lem Re­nault- kø­rer­ne. Eft er at ha­ve ud- kva­li­fi ce­ret Magnus­sen i Au­stra­li­en kom Jo­ly­on Pal­mer til Ba­hrain fuld af selv­til­lid, for i mod­sæt­ning til Al­bert Park hav­de han er­fa­ring fra Sak­hir- ba­nen fra en ræk­ke GP2løb.

Der­for må Pal­mer ha­ve op­le­vet kva­li­fi ka­tio­nen i Ba­hrain som et brat ’ wa­ke- up call’. På grund af sin straf for at ha­ve mis­for­stå­et et rødt lys i pit­ten un­der den frie træ­ning fi k Magnus­sen bå­de fær­re om­gan­ge og fær­re dæk til rå­dig­hed end eng­læn­de­ren i kva­li­fi ka­tio­nen. At Magnus­sen al­li­ge­vel var et kvart se­kund hur­ti­ge­re, un­der­stre­ger den klas­se­for­skel, jeg er sik­ker på, der er på Re­nault- kø­rer­ne. WE­E­KEN­DEN I BA­HRAIN har væ­ret præ­get af den eft er­hån­den evin­de­li­ge kri­sesnak i For­mel 1. Det nye kva­li­fi ka­tions- sy­stem le­ve­re­de en smu­le me­re un­der­hold­ning end i Mel­bour­ne for 14 da­ge si­den, men er ty­de­lig­vis ik­ke den rig­ti­ge løs­ning for frem­ti­den.

En ræk­ke mø­der re­sul­te­re­de ik­ke i den enig­hed, der er nød­ven­dig for at æn­dre reg­le­men­tet, og nu snak­ker spor­tens øko­no­mi­ske bag­mand, Ber­nie Ec­c­le­sto­ne, om at start­pla­ce­rin­ger­ne skal ud­de­les i no­get, der min­der om et lot­te­ri.

Så bli­ver græn­sen mel­lem sport og show­bu­si­ness eft er min me­ning vold­somt over­t­rå­dt. Og jeg tror, bil­fa­brik­ker­ne Mer­ce­des, Fer­ra­ri, Re­nault og Hon­da, der som mo­tor­le­ve­ran­dø­rer er livsvig­ti­ge for For­mel 1, vil drop­pe spor­ten, hvis ’ held og lotto’ i frem­ti­den skal væ­re af­gø­ren­de.

Bil­fa­brik­ker­ne er med i For­mel 1 for at frem­vi­se de­res yp­per­ste tek­nik – for at un­der­stre­ge, at de er bed­re end al­le an­dre. Ik­ke for at vi­se, om de er hel­di­ge i et lot­te­ri.

BTs F1- KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.