Drøm­men er kun fi re sej­re væk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Schmeichel kun­ne gå fra ba­nen med dis­se cif­re – og fem­te gang ud af de se­ne­ste seks kam­pe.

Mel­lem gra­tis dougnuts og thailand­ske øl – klub­bens thailand­ske ejer, Vi­chai Sri­va­d­dha­naprabha, var den gla­de gi­ver – kun­ne hjem­me­hol­dets fans jub­le over an­fø­rer Wes Mor­gans scor­ing kort før pau­sen. Det var nok til end­nu en tri­umf for even­tyr­mand­ska­bet. Nedt­o­ner fa­vo­rit­vær­dig­hed Med sej­ren ud­nyt­te­de ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ris storm­trop­per til ful­de, at Christian Erik­sens Tot­ten­ham kun hø­ste­de et en­kelt po­int i lør­dagskam­pen mod Li­ver­pool, og der­med er for­sprin­get ned til Tot­ten­ham nu på syv po­int med seks spil­ler­un­der igen. Fi­re Lei­ce­ster- sej­re me­re og Kas­per Schmeichel kan kal­de sig en­gelsk me­ster.

» Vi drøm­mer. Hvis vi kæm­per, kan vi ud­ret­te no­get. Vi må ba­re fort­sæt­te. Det er vig­tigt at for­bli­ve ro­lig og be­va­re fød­der­ne på jor­den, « sag­de mira­kel­ma­ge­ren Clau­dio Ra­ni­e­ri eft er sej­ren.

Som sæd­van­lig vil­le han ik­ke ta­le Lei­ce­ster op til at væ­re mester­skabs­fa­vo­rit, men er­kend­te dog, at det ef­ter­hån­den ser godt ud.

» Der er en chan­ce for, at vi bli­ver me­stre i den­ne sæ­son, men vi bli­ver nødt til at væ­re pro­fes­sio­nel­le. «

Imens fort­sæt­ter eks­per­ter, iagt­ta­ge­re og kom­men­ta­to­rer med at hyl­de Lei­ce­ster, der på præ­cis et år har gen­nem­gå­et en for­vand­ling af hol­lywood­ske di­men­sio­ner. 3. april 2015 hav­de Lei­ce­ster syv po­int op til den rig­ti­ge si­de af nedryk­nings­stre­gen. Nu fø­rer hol­det ver­dens hår­de­ste liga – med syv po­int. Uni­ted får af­gø­ren­de rol­le Kuri­øst nok kan Kas­per Schmeichel en­de med at fejre sin kar­ri­e­res stør­ste tri­umf sam­me sted, hvor hans far og Sir Alex Fer­gu­son blev le­gen­der. På Old Traff ord, hvor Lei­ce­ster mø­der Man­che­ster Uni­ted på tred­jesid­ste spil­le­dag.

Først er det dog Christian Erik­sen og Tot­ten­ham, der får for­nø­jel­sen af Man­che­ster Uni­ted, når det fal­le­re­de stor­hold næ­ste we­e­kend gæ­ster Whi­te Hart La­ne.

Net­op Uni­ted, der alt­så spil­ler en ho­ved­rol­le i guld­kam­pen, fi k i går en til­trængt op­mun­tring, da man hjem­me be­sej­re­de Ever­ton 1- 0.

Apro­pos Lei­ce­ster og Man­che­ster Uni­ted meld­te Pe­ter Schmeichel sig i går i det kor, der sen­der gul­det mod Lei­ce­ster. Ik­ke på grund af spil­let mod Sout­hamp­ton, men på grund af hol­dets ved­va­ren­de ky­nis­me.

» Det er mester­skabsvin­den­de sa­ger, når du kan vin­de di­ne kam­pe 1- 0 uden at spil­le godt, « sag­de Schmeichel se­ni­or iføl­ge Sky Sports og frem­hæ­ve­de Lei­cesters simp­le må­de at spil­le på.

» Alt fal­der i hak. Nu tror jeg på, at de kan vin­de det, « til­fø­je­de Lei­ce­ster- må­l­man­dens far.

RESTPROGRAMMET LEI­CE­STER: Sun­der­land ( U), West Ham ( H), Swan­sea ( H), Man­che­ster Uni­ted ( U), Ever­ton ( H), Chel­sea ( U). TOT­TEN­HAM: Man­che­ster Uni­ted ( H), Sto­ke ( U), West Bromwich ( H), Chel­sea ( U), Sout­hamp­ton ( H), Newcast­le ( U).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.