LÅGET RE­VET AF

BT - - PANAMA-SKANDALEN -

HEM­ME­LIG­HED » Hej. Det er Jo­hn Doe. Er I in­ter­es­se­ret i da­ta? « Så­dan blev den ty­ske avis Süd­deut­sche Zei­tung sid­ste år kon­tak­tet af en ano­nym per­son el­ler grup­pe af per­so­ner. Ved­kom­men­de øn­ske­de ik­ke at mø­des og vil­le kun kom­mu­ni­ke­re via kryp­te­ret elek­tro­nisk kom­mu­ni­ka­tion.

Den ano­ny­me per­son end­te med at over­dra­ge 11,5 mil­li­o­ner do­ku­men­ter med en sam­let stør­rel­se på 2,6 te­ra­byte fra ad­vo­kat­fir­ma­et Mos­sa­ck Fon­seca, der ind­til søn­dag for­ment­lig har væ­ret ukendt for de fle­ste.

Mos­sa­ck Fon­seca er et ad­vo­kat­fir­ma fra den mel­le­ma­me­ri­kan­ske stat Pa­na­ma, der har hjul­pet per­so­ner med at kon­stru­e­re ano­ny­me så­kald­te skuf­fe­sel­ska­ber.

Det er ik­ke i sig selv ulov­ligt at op­ret­te el­ler væ­re in­de­ha­ver af skuf­fe­sel­ska­ber, men bru­gen af sel­ska­ber­ne gør pen­ge­ne umu­li­ge at spo­re for skat­te­myn­dig­he­der­ne. Der­for bli­ver den slags sel­ska­ber of­te brugt til at gem­me pen­ge i skat­te­ly. Fuld li­ste på vej Iføl­ge Süd­deut­sche Zei­tung vil­le den ano­ny­me kil­de ’ gø­re dis­se for­bry­del­ser of­fent­li­ge’. Det lyk­ke­des søn­dag, da det in­ter­na­tio­na­le jour­na­list­sam­ar­bej­de ICIJ pu­bli­ce­re­de de før­ste af­slø­rin­ger på bag­grund af det hi­sto­risk sto­re skat­te­læk. Of­fent­lig­gø­rel­sen ske­te i sam­ar­bej­de med me­re end 100 me­di­er i 76 lan­de, hvor DR og Po­li­ti­ken her­hjem­me har få­et ad­gang til de man­ge da­ta. ICIJ­sam­ar­bej­det hol­der ind­til vi­de­re de

TIR TSIRDSADGA 5G. 5 A. PAPRRILIL 2 2001166 man­ge da­ta til­ba­ge for of­fent­lig­he­den, men vil of­fent­lig­gø­re den ful­de li­ste over sel­ska­ber og per­so­ner i maj.

Si­den læk­ket har de man­ge da­ta gi­vet over­skrif­ter i stri­be­vis af lan­de: Her­hjem­me dre­je­de de før­ste af­slø­rin­ger sig om, at bå­de Nor­dea og Jy­ske Bank op­træ­der i pa­pi­rer fra det om­strid­te ad­vo­kat­fir­ma. Nor­dea lan­ce­re­de i går en in­tern un­der­sø­gel­se, mens Jy­ske Bank ag­gres­sivt af­vi­ste al­le an­kla­ger om at hjæl­pe kun­der til at be­gå skat­tes­nyd.

In­ter­na­tio­nalt har af­slø­rin­ger­ne al­le­re­de gi­vet langt vold­som­me­re døn­nin­ger.

Fi­ler­ne af­slø­rer skuf­fe­sel­ska­ber for me­re end 140 politikere og em­beds­mænd fra he­le ver­den, her­un­der 12 nu­væ­ren­de el­ler for­hen­væ­ren­de stats­le­de­re. Sid­den­de stats­le­de­re Blandt an­det vi­ser de man­ge da­ta, at sid­den­de stats­le­de­re i fle­re lan­de har skuf­fe sel­ska­ber. Det dre­jer sig om Islands pre­mi­er­mi­ni­ster, Sig­mun­dur Davíð Gunn­laugs­son, den ar­gen­tin­ske præ­si­dent Mauri­cio Ma­cri, den ukrain­ske præ­si­dent Pe­tro Por­osjen­ko samt den sau­di­ske kong Sal­man.

Iføl­ge ICIJ af­slø­rer fi­ler­ne og­så skuf­fe sel­ska­ber med for­bin­del­se til den ki­ne­si­ske le­der Xi Jin­ping og til skuf­fe­sel­ska­ber for­bun­det til den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­merons afdøde far. De man­ge da­ta vi­ser og­så, at fod­bold­stjer­nen Lio­nel Mes­si sam­men med sin far er in­de­ha­ver af et skuf­fe­sel­skab i Pa­na­ma.

ICIJ af­slø­rer og­så, at ven­ner og for­bin­del­ser til Ruslands præ­si­dent, Vla­di­mir Pu­tin, i al hem­me­lig­hed har flyt­tet me­re end 13 mil­li­ar­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.