SKAT­TE­LY Nor­dea drop­per ad­vo­kat- fi rma

BT - - PANAMA-SKANDALEN -

TTIIRRSSDDAAGG 5 5. A. PARPIRL I2L0 216016 kro­ner rundt ved hjælp af ban­ker og hem­me­li­ge sel­ska­ber.

Det er fj er­de gang, at ICIJ- net­vær­ket af­slø­rer hem­me­li­ge skat­te­o­p­lys­nin­ger på bag­grund af sto­re læk af da­ta. Før­ste gang var i 2013 med de så­kald­te off sho­re- le­aks, si­den fulg­te Luxem­bourg- læka­gen ( Luxle­aks), som af­slø­re­de hem­me­li­ge skat­te­af­ta­ler fra Luxem­bourg og med­før­te, at der blev ind­ført fl ere love, der skul­le for­hin­dre skat­te­und­dra­gel­se. I 2015 fulg­te Swiss- le­aks og nu alt­så det, som er ble­vet navn­gi­vet » Pa­na­ma Pa­pers « .

Læka­ger­ne er af­gø­ren­de og vig­ti­ge i kam­pen mod skat­te­ly, på­pe­ger skat­te­ly­eks­pert Lars Koch fra ulandsor­ga­ni­sa­tio­nen IBIS.

» Der er sket rig­tigt me­get i kam­pen mod skat­te­ly. De her læk bi­dra­ger til at hol­de po­li­ti­ker­ne og of­fent­lig­he­den til il­den. Sam­ti­dig er de af­gø­ren­de for, at vi får ind­sigt i, hvad der re­elt fo­re­går i skat­te­lyin­du­stri­en, « si­ger Lars Koch, der me­ner, at der er klar frem­gang i kam­pen mod skat­te­ly:

» EU la­ve­de en skat­te­ud­veks­lings­aft ale i 2004. Den har man skær­pet i 2013, og man er ved at glo­ba­li­se­re af­ta­ler­ne. Ud­veks­ling af op­lys­nin­ger i sær­ligt ri­ge lan­de fun­ge­rer godt og er ble­vet bed­re. Så det er helt klart ble­vet me­re be­svær­ligt og dyrt at skju­le pen­ge i skat­te­ly. Men om­vendt er ud­vik­ling­s­lan­de­ne koblet af, og så læn­ge vi har skat­te­ly, der ik­ke re­gi­stre­rer eje­re, så er ud­veks­ling af in­for­ma­tio­ner li­ge­gyl­di­ge. De sid­ste års læk og po­li­ti­ske de­bat har skabt for­an­drin­ger, men der er sta­dig lang vej til at få bugt med skat­te­ly, « si­ger Lars Koch.

Jan Pedersen, pro­fes­sor i skat­te­ret ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, er enig i, at der er sket frem­skridt:

» Det er helt utvivl­s­omt ble­vet svæ­re­re at gem­me pen­ge i skat­te­ly over de sid­ste par år. Den po­li­ti­ske de­bat og de fo­re­gå­en­de af­slø­rin­ger og læka­ger om skat­te­ly har med­vir­ket til, at der er lys for­u­de i kam­pen mod skat­te­ly. Det af­gø­ren­de er, at skat­te­lylan­de­ne er ble­vet tvun­get til at ind­gå i det in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­de mel­lem skat­te­myn­dig­he­der­ne og har ind­gå­et aft aler om ud­veks­ling af re­le­van­te op­lys­nin­ger, mens de sam­ti­dig i sti­gen­de grad tvinges til at op­gi­ve bank­hem­me­lig­he­der og hem­me­lig­he­der ved­rø­ren­de sel­skabs­for­hold, « si­ger Jan Pedersen.

Han på­pe­ger dog sam­ti­dig, at de så­kald­te Pa­na­ma Pa­pers kun er den ene halv­del af de­bat­ten om skat­te­ly:

» Det er dog sam­ti­dig værd at hu­ske på, at den nem­me­ste del af de­bat­ten hand­ler om pri­vat­per­so­ners for­mu­er, som vi ser det i læk­ket fra Pa­na­ma. Det er langt svæ­re­re at gri­be ind over for mul­ti­na­tio­na­le fi rma­ers brug af skat­te­ly i ag­gres­siv skat­te­plan­læg­ning, « si­ger Jan Pedersen.

N or­deas øver­ste chef re­a­ge­rer nu på an­kla­ger­ne om, at ban­ken har hjul­pet kun­der med at sen­de pen­ge i skat­te­ly i Pa­na­ma.

» Vi til­skyn­der el­ler med­vir­ker ik­ke til skat­te­o­rd­nin­ger for kun­der­ne, der kan an­ses som skat­te­und­dra­gel­se , « skri­ver kon­cern­di­rek­tør i Nor­dea, Cas­per von Koskull, bl. a. i med­del­el­se.

Nor­dea med­del­er og­så iføl­ge svensk tv, at man drop­per sam­ar­bej­det med ad­vo­kat­fi rma­et Mos­sa­ck Fon­seca i Pa­na­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.