Så­dan hjæl­per de rig­mænd og narko­ha­jer

BT - - PANAMA-SKANDALEN -

LYS­SKY AFFÆRER Bor­ge­re fra lan­de på he­le jor­den har vendt op­mærk­som­he­den mod det hem­me­lig­heds­ful­de ad­vo­kat­fir­ma Mos­sa­ck Fon­seca i Pa­na­ma, ef­ter at en om­fat­ten­de læka­ge an­gi­ve­ligt do­ku­men­te­rer, hvor­dan fir­ma­et hjæl­per stats­le­de­re, sport­s­stjer­ner og kri­mi­nel­le med skat­te­ly. I den mel­le­ma­me­ri­kan­ske by Pa­na­ma Ci­ty står tårn­hø­je skys­kra­be­re si­de om si­de, og det er her, man fin­der ho­ved­sæ­det for Mos­sa­ck Fon­seca. Et sel­skab, som iføl­ge in­ter­na­tio­na­le me­di­er hjæl­per rig­mænd, statsover­ho­ve­der, narko­kar­tel­ler, vå­ben­hand­le­re og svind­le­re med at skju­le de­res pen­ge, så de slip­per for at be­ta­le skat i hjem­lan­de­ne.

For lidt over et år si­den be­gynd­te do­ku­men­ter at bli­ve læk­ket fra sel­ska­bet til den ty­ske avis Süd­deut­che Zei­tung. Det stod på i fle­re må­ne­der, og do­ku­men­ter­ne, der til­sam­men fyl­der 2,6 te­ra­byte og kal­des ’ Pa­na­ma- pa­pers’, af­slø­rer spek­taku­lært, at sport­s­stjer­ner som Lio­nel Mes­si og re­ge­rings­le­de­re som den rus­si­ske præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin har for­bin­del­se til det tvivls­om­me fir­ma, skri­ver den ty­ske avis. Ulov­ligt Do­ku­men­ter­ne af­slø­rer dog ik­ke kun, hvem der er kun­der hos fir­ma­et, men og­så, at Mos­sa­ck Fon­seca i fle­re til­fæl­de har brudt loven ved at til­skyn­de til skat­te­und­dra­gel­se og ar­bej­de med pen­ge fra ulov­li­ge kil­der. I de man­ge do­ku­men­ter fin­des der iføl­ge Süd­deut­che Zei­tung fle­re be­vi­ser på, at de an­sat­te godt har vidst, at kun­der­ne var ude i tvivls­om­me ær­in­der.

Mos­sa­ck Fon­seca, der iføl­ge det juri­di­ske op­slags­værk The Le­gal 500 har over 500 me­d­ar­bej­de­re for­delt rundt om i he­le ver­den, er grund­lagt af den 68- åri­ge ty­ske ad­vo­kat Jür­gen Mos­sa­ck og den 64- åri­ge pa­na­man­ske for­fat­ter og ad­vo­kat Ramón Fon­seca Mora. Jour­na­li­ster er uøn­ske­de Ad­vo­kat­fir­ma­et har ho­ved­sæ­de i en tre­e­ta­gers byg­ning med glas­fa­ca­de i Pa­na­ma Ci­ty. Vag­ter pa­trul­je­rer uden­for, og i receptionen er der iføl­ge de læk­ke­de do­ku­men­ter en li­ste over uøn­ske­de per­so­ner. Jour­na­li­ster er især uøn­ske­de.

109 me­di­er i 76 lan­de har sam­ar­bej­det om at gen­nem­gå de læk­ke­de do­ku­men­ter, men Mos­sa­ck Fon­seca har næg­tet at la­de sig in­ter­viewe, selv om man­ge jour­na­li­ster har væ­ret ihær­di­ge for at få sel­ska­bet i ta­le.

Det er så­le­des hel­ler ik­ke lyk­ke­des Süd­deut­che Zei­tung at få et in­ter­view med den ty­ske medstif­ter af fir­ma­et, Jür­gen Mos­sa­ck. De om­kring 50 spe­ci­fik­ke spørgs­mål, som avi­sen har søgt at få be­sva­ret, er ble­vet af­vist med en er­klæ­ring om, at Mos­sa­ck Fon­seca al­tid over­hol­der lov­giv­nin­gen.

Det er imid­ler­tid ik­ke no­get til­fæl­de, at sel­ska­bet i Pa­na­ma stor­tri­ves, skri­ver den ty­ske avis. Det mel­le­ma­me­ri­kan­ske land med ho­ved­sta­den Pa­na­ma Ci­ty, hvor skys­kra­be­re tro­ner få ga­der fra slum­kvar­te­rer, er nem­lig ver­dens nav­le for så­kald­te of­fsho­re- skuf­fe­sel­ska­ber. Sel­ska­ber med pro­for­ma­di­rek­tø­rer, hvor pen­ge kan sen­des i skjul, så man slip­per for at be­ta­le skat. Født i Tys­kland Jür­gen Mos­sa­ck er født fle­re tu­sin­de ki­lo­me­ter der­fra i Tys­kland. Hans mor var eks­pe­di­ent i en bu­tik og hans far ma­skin­byg­ger, men i 60er­ne sat­te de kur­sen mod Pa­na­ma. Her be­gynd­te Jür­gen Mos­sa­ck at læ­se ju­ra. Ef­ter endt ud­dan­nel­se ar­bej­de­de han på ad­vo­kat­kon­to­rer i Pa­na­ma og London, in­den han i 1977 stif­te­de sit eget ad­vo­kat­fir­ma: Jür­gen Mos­sa­cks Ad­vo­kat­fir­ma.

Hans fir­ma over­le­ve­de kup­pet i 1983, hvor mi­li­tærjun­ta­en i Pa­na­ma un­der le­del­se af Omar Tor­ri­jos blev skif­tet ud med dik­ta­to­ren Ma­nu­el No­ri­e­ga, som iføl­ge Süd­deut­che Zei­tung har stå­et på fle­re narko­hand­le­res løn­nings­li­ste.

En af da­ti­dens sto­re narko­bos­ser, Ca­ro Qu­in­te­ro, var des­u­den kun­de hos Jür­gen Mos­sa­cks Ad­vo­kat­fir­ma, der spe­ci­a­li­se­re­de sig i of­fsho­re- sel­ska­ber. Ad­vo­kat­fir­ma­et op­ret­te­de et sel­skab til Qu­in­te­ro i 1985, som Jür­gen Mos­sa­ck var øko­no­mi­di­rek­tør for. ’ Pablo Esco­bar er et spæd­barn’ I en mail­kor­re­spon­dan­ce fra 2005 skri­ver Jür­gen Mos­sa­ck iføl­ge Süd­deut­che Zei­tung:

» Sam­men­lig­net med R. Ca­ro Qu­in­te­ro var Pablo Esco­bar ( en be­ryg­tet co­lom­bi­ansk narkos­mug­ler, red.) et spæd­barn. Jeg øn­sker ik­ke at væ­re blandt dem, han be­sø­ger, hvis han kom­mer ud af fængs­let. «

I åre­nes løb fik Jür­gen Mos­sa­ck op­byg­get et ry i Pa­na­ma Ci­ty som ’ ty­ske­ren’. En mand, der ik­ke var kræ­sen med, hvil­ke kun­der han ser­vi­ce­re­de, og som var di­rek­te, hær­det og hur­tig til at ta­ge be­slut­nin­ger.

I for­å­ret 1986 ind­led­te Jür­gen Mos­sa­ck et sam­ar­bej­de med den pa­na­man­ske ad­vo­kat Ramón Fon­seca Mora, og sam­men stif­te­de de ad­vo­kat­fir­ma­et Mos­sa­ck Fon­seca.

Ramón Fon­seca Mora er bå­de ad­vo­kat, for­fat­ter og en po­li­tisk svær­væg­ter i Pa­na­ma. Han har rå­d­gi­vet fle­re præ­si­den­ter, væ­ret næst­for­mand for det re­ge­ren­de par­ti og haft en plads i den nu­væ­ren­de præ­si­dents ka­bi­net. Süd­deut­che Zei­tung har uden held for­søgt at få et in­ter­view med ham, men få da­ge ef­ter fo­re­spørgs­len drop­pe­de Ramón Fon­seca Mora fle­re af si­ne po­li­ti­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.