Let­te­re at få er­stat for fly­for­sin­kel­ser

BT - - NYHEDER -

KOM­PEN­SA­TION Op til 4.500 kr. Det be­løb kan fly­pas­sa­ge­rer frem­over let­te­re ha­ve ret til, hvis de­res fly har væ­ret for­sin­ket. Det står klart ef­ter en af­gø­rel­se i Hø­jeste­ret i går, hvor fly­sel­ska­bet Pri­me­ra Air blev på­budt at be­ta­le er­stat­ning i to sa­ger, hvor sel­ska­bet hav­de næg­tet. » Dom­men gi­ver en klar for­tolk­ning af reg­ler­ne, og det vil sik­re, at fle­re pas­sa­ge­rer får den kom­pen­sa­tion, de har krav på, « si­ger As­ta Ostrowski, se­ni­o­r­rå­d­gi­ver, For­bru­ger­rå­det Tænk.

Pas­sa­ge­rer har ret til kom­pen­sa­tion, hvis fly­ets for­sin­kel­se ik­ke skyl­des så­kald­te ’ ek­stra­or­di­næ­re om­stæn­dig­he­der’. Sa­gen i Hø­jeste­ret, som var an­lagt af sel­ska­bet Fly­for­sin­kel­se. dk, der har gjort det til en for­ret­ning at hjæl­pe fly­pas­sa­ge­rer med at få kom­pen­sa­tion fra fly­sel­ska­ber, har hand­let om at de­fi­ne­re, hvad det helt nøj­ag­tigt er.

Iføl­ge As­ta Ostrowski er det f. eks. aske­sky­er, sne­storme, ter­ror el­ler strej­ke. Men Pri­me­ra Air hav­de af­vist at be­ta­le, selv­om det i beg­ge til­fæl­de var en tek­nisk fejl, der var år­sag til, at fly­et blev for­sin­ket. På­stan­den var, at fej­le­ne skyld­tes om­stæn­dig­he­der, der lå uden for sel­ska­bets kon­trol. Hø­jeste­ret var alt­så ik­ke enig, og det væk­ker glæ­de hos For­bru­ger­rå­det Tænk.

» Vi sy­nes, det er rig­tig fint, at pas­sa­ge­rer­ne ik­ke skal hæn­ge på fly­sel­ska­ber­nes uheld, « si­ger As­ta Ostrowski. En prin­ci­pi­el dom I alt 12 per­so­ner hav­de kræ­vet er­stat­ning af Pri­me­ra Air, og de hav­de vun­det i bå­de by- og lands­ret, men for­di sa­gen er så prin­ci­pi­el, blev sa­ger­ne prø­vet ved lan­dets øver­ste dom­stol.

Den 63- åri­ge Laila An­der­sen skul­le i 2013 på fe­rie med bar­ne­bar­net Emil. De blev for­sin­ket med 11 ti­mer på rej­sen til Kre­ta på grund af tek­ni­ske pro­ble­mer og til­budt nog­le få hund­re­de kro­ner af Pri­me­ra Air, da de lan­de­de på den græ­ske ø.

Hø­jeste­ret af­gjor­de, at Pri­me­ra Air skal be­ta­le 3.000 kr. i kom­pen­sa­tion til Laila An­der­sen og de re­ste­ren­de pas­sa­ge­rer, men for Laila An­der­sen hand­ler det dog ik­ke om øko­no­mi.

» Den her sag dre­jer sig ik­ke om pen­ge. Det hand­ler om, at luft­fart­s­sel­ska­ber­ne skal be­hand­le os or­dent­ligt. Vi rej­ser med dem, og så for­ven­ter vi og­så en fair be­hand­ling. Det hand­ler i bund og grund om ret­fær­dig­hed, og det har vi få­et, « si­ger Laila An­der­sen til Tv2.

Gårs­da­gens dom kan få sto­re øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for fly­sel­ska­ber­ne. I hvert fald ven­ter yder­li­ge­re om­kring 1.300 sa­ger - om­fat­ten­de 4.000 pas­sa­ge­rer - på af­gø­rel­se ved by­ret­ten, da der nu er kla­re­re ret­nings­linjer at gå ef­ter.

Det be­kym­rer bran­che­for­e­nin­gen Dansk Luft­fart.

» Vi har tabt kam­pen i rets­sa­len, og nu må vi ta­ge den på det po­li­ti­ske bord, « si­ger di­rek­tør i Dansk Luft­fart, Mi­cha­el Sva­ne, der dog ta­ger af­gø­rel­sen til ’ ef­ter­ret­ning’:

» Hø­jeste­ret har talt, og det vil jeg rå­de luft­fart­sel­ska­ber­ne at ind­ret­te sig ef­ter. «

Tid­li­ge­re har der væ­ret tvivl om, hvor­vidt tek­ni­ske pro­ble­mer kun­ne bru­ges som grund­lag til at næg­te er­stat­ning, men med af­gø­rel­sen i Hø­jeste­ret kan tek­ni­ske pro­ble­mer el­ler uheld ik­ke bru­ges til at fra­ta­ge pas­sa­ge­rer­ne de­res ret til kom­pen­sa­tion.

» Nu har vi få­et be­kræf­tet, at ’ ek­stra­or­di­næ­re om­stæn­dig­he­der’ skal væ­re ek­stra­or­di­næ­re om­stæn­dig­he­der, så det gør det enk­le­re for myn­dig­he­der og dom­sto­le at be­hand­le pas­sa­ge­rer­nes sa­ger, «

si­ger As­ta Ostrowski. Anja An­der­sen, 38 år, ar­bej­der på kon­tor: Mi­cha­el Larsen, 53 år, fi­skeri­be­tjent.

Uvejr – f. eks. aske­sky, sne­storm mv. Ter­ror. Krig. Strej­ke. Du har krav på føl­gen­de øko­no­mi­ske kom­pen­sa­tion, hvis fly­et er for­sin­ket me­re end tre ti­mer. 250 eu­ro – el­ler knap 2.000 kr. – for flyv­nin­ger un­der 1.500 km 400 eu­ro – el­ler knap 3.000 kr. – for flyv­nin­ger over 1.500 km in­den for EU og for flyv­nin­ger mel­lem 1.500 og 3.500 km uden for EU. 600 eu­ro – el­ler ca. 4.500 kr. – for flyv­nin­ger, der er læn­ge­re end 3.500 km uden for EU. Du har ik­ke krav på kom­pen­sa­tion, hvis fly­et er for­sin­ket pga. ’ ek­stra­or­di­næ­re om­stæn­dig­he­der.’ Sel­ska­bet Fly­for­sin­kel­se. dk hav­de an­lagt sa­ger­ne på veg­ne af de i alt 12 pas­sa­ge­rer, som i går fik med­hold i Hø­jeste­ret. Sel­ska­bet yder juri­disk as­si­stan­ce til fly­pas­sa­ge­rer, der har ret til kom­pen­sa­tion fra fly­sel­ska­ber­ne i for­bin­del­se med f. eks. for­sin­kel­ser. Man kan mel­de sin sag til sel­ska­bet, der har spe­ci­a­li­se­ret sig på om­rå­det, og så vil de fø­re den for dig. Hvis du får til­kendt er­stat­ning, er om­kost­nin­ger­ne til Fly­for­sin­kel­se. dk 25 pct. af kom­pen­sa­tio­nens stør­rel­se. Der er in­gen om­kost­nin­ger, hvis du ik­ke får er­stat­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.