Ning

BT - - NYHEDER -

Mi­cha­el Eng­holm, 52 år, of­fi­cer i For­sva­ret: An­ne Ma­rie Meld­gaard, 67 år, pen­sio­nist: Ti­na Char­lot­te Pe­ters, 47 år Cu­st­o­mer con­sul­tant i et sund­heds- og for­sik­rings­fir­ma.

Hø­jeste­ret be­stem­te i går, at fly­sel­ska­bet Pri­me­ra Air skal be­ta­le er­stat­ning i to sa­ger, hvor i alt 12 per­so­ner kræ­ve­de kom­pen­sa­tion for for­sin­ke­de fly. Her er et over­blik over de to sa­ger. I 2013 fø­rer pro­ble­mer med den ene vin­ge til, at et fly fra Bil­lund til den græ­ske fe­ri­eø Kre­ta bli­ver for­sin­ket i me­re end ti ti­mer. To per­so­ner – en bed­ste­mor og sit bar­ne­barn – kræ­ver er­stat­ning fra fly­sel­ska­bet på 400 eu­ro, hvil­ket sva­rer til ca. 3.000 kr., hver. I 2013 bli­ver et fly til Var­na i Bul­ga­ri­en for­sin­ket i godt 11 ti­mer pga. pro­ble­mer med et brænd­stof­sdæk­sel. Ti pas­sa­ge­rer kræ­ver er­stat­ning på knap 3.000 kr. hver. Alt i alt et be­løb på ca. 30.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.