Re­ge­rin­gen vil gi­ve Mær­sk bed­re for­hold

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen ar­bej­der for, at pro­duk­tio­nen af gas kan for­sæt­te i Nord­s­ø­en.

Mel­din­gen kom­mer, ef­ter at A. P. Møl­ler - Mær­sk man­dag har op­lyst, at man vil luk­ke for det sto­re gas­felt Tyra, hvis ik­ke man i 2016 kan kom­me frem til en øko­no­misk bæ­re­dyg­tig plan for frem­ti­den.

Tyra­fel­tet er ramt af den dob­bel­te ud­for­dring, at det står over for sto­re in­ve­ste­rin­ger, sam­ti­dig med at olie­pri­sen er me­get lav.

» Vi er i rig­tig god di­a­log med he­le olie- og gas­sek­to­ren om, hvor­dan vi sik­rer de bedst mu­li­ge ram­me­vil­kår for pro­duk­tio­nen i Nord­s­ø­en, « si­ger Lars Christian Lil­le­holt.

Tyra­fel­tet og de om­gi­ven­de in­stal­la­tio­ner vil iføl­ge A. P. Møl­ler - Mær­sk bli­ve luk­ket i ok­to­ber 2018, hvis der ik­ke fin­des en plan i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.