Ja, end­nu me­re gød­ning lø­ser ik­ke pro­ble­mer­ne Nej, land­bru­get sik­rer vel­færd hos den en­kel­te

BT - - DEBAT - MARIA RE­U­MERT GJER­DING ES­BEN LUN­DE LARSEN

ved med at bru­ge af jor­dens kvæl­stof, så bli­ver jor­den dår­li­ge­re, og det bli­ver svæ­re­re for frem­ti­dens land­mænd at dyr­ke jor­den, for­di den så bli­ver me­re afh æn­gig af gød­ning og ke­mi. Vi er på vej ned ad en ne­ga­tiv spiral, som er me­get svær at kom­me ud af.

god for frem­ti­dens land­brug, og det er den af fl ere år­sa­ger: For det før­ste fast­sæt­ter vi et prin­cip om må­l­ret­tet re­gu­le­ring, der be­ty­der, at land­mæn­de­ne får mu­lig­hed for at dyr­ke me­re in­ten­sivt på de bæ­re­dyg­ti­ge jor­de, men min­dre in­ten­sivt på de jor­de, der er sår­ba­re. På den må­de re­du­ce­rer vi mil­jø­be­last­nin­gen. Oven i det gi­ver vi til at hjæl­pe de kon­ven­tio­nel­le land­bru­get mu­lig­hed for at ska­be en bed­re øko­no­mi, land­mænds om­fat­ten­de pro­ble­mer, at som er he­le for­ud­sæt­nin­gen for at

Det dan­ske de får lov til at smi­de lidt me­re gød­ning be­hol­de den fø­rer­po­si­tion, vi har som på mar­ker­ne – det vil i vir­ke­lig­he­den land­brug et land med de mest mil­jø­ven­li­ge med stor sand­syn­lig­hed for­vær­re land­brug.

sæt­ter de stand­pro­ble­mer­ne, for­di der sker en grad­vis ud­pi­ning af jor­den. Det be­ty­der, at

ar­der, som vi frem­ti­dens land­mænd får det svæ­re­re og svæ­re­re, hvis vi ik­ke får om­lagt øn­sker, at re­sten land­brugs­pro­duk­tio­nen i en me­re

af ver­den føl­ger bæ­re­dyg­tig ret­ning, som er med til at op­byg­ge na­tu­ren og land­brugs­jor­den i ste­det for at ned­bry­de den.

NÅR MAN BLI­VER

DET KOM­MER IK­KE

er land­brugs­pak­ken en lil­le bit­te hjæl­pen­de hånd til land­mæn­de­ne, men på den lan­ge ba­ne, og for den næ­ste ge­ne­ra­tion, for­vær­res pro­ble­met. Jeg eft er­spør­ger, at vi politikere ta­ger an­svar, løft er blik­ket og ser på, hvor­dan vi får land­bru­get til at spil­le en me­re po­si­tiv rol­le. Det gæl­der og­så i for­hold til ska­bel­sen af ar­bejds­plad­ser. Der er ik­ke man­ge ar­bejds­plad­ser på de en­de­lø­se kor­n­mar­ker, som skal væ­re fo­der til en højin­du­stri­el svi­ne­pro­duk­tion. Det er et po­li­tisk an­svar at se på, hvor vi øn­sker, frem­ti­dens land­brug skal hen.

HER OG NU

LAND­BRUGS­PAK­KEN ER RIG­TIG

der ik­ke er man­ge job i det dan­ske land­brug, er en fuld­stæn­dig ab­surd ud­ta­lel­se. Der er 140.000 ar­bejds­plad­ser i land­bru­get og føl­ge­in­du­stri­en, og der er en eks­por­tind­tægt på 148 mil­li­ar­der kro­ner. Man skal vist gå i En­heds­li­stens sko­le for at ud­læg­ge det, som om land­bru­get ik­ke be­ty­der ret me­get for vo­res sam­fund­s­ø­ko­no­mi.

AT SI­GE, AT

sik­rer os enor­me ind­tæg­ter, som om­sæt­tes til vel­færd hos den en­kel­te dan­sker. Det be­ty­der og­så uen­de­ligt me­get i de tyndt­be­fol­ke­de om­rå­der i lan­det, for­di det er med til at ska­be ar­bejds­plad­ser, og sam­ti­dig er det med til at gi­ve Dan­mark en fø­rer­po­si­tion in­den for tek­no­lo­gi, in­nova­tion, pro­duk­tion og dy­re­vel­færd. Det dan­ske land­brug sæt­ter de stan­dar­der, som vi øn­sker, re­sten af ver­den føl­ger.

DET DAN­SKE LAND­BRUG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.