PAPEGØJER PÅ OVER­AR­BEJ­DE

BT - - DEBAT -

Solsor­ten syn­ger i ha­ven. Pa­pe­gøj­en snak­ker i fj ern­sy­net. An­dre bru­ger fl øjter. NOR­DEA DE­MON­STRE­RE­DE SØN­DAG aft en i pri­me­ti­me og for åben skærm i DR1- do­ku­men­ta­ren ’ Det sto­re skat­te­læk’, hvor­for der er brug for de så­kald­te whi­st­le­blowe­re. I ne­ga­tiv sam­men­hæng kal­der man dem slad­re­han­ke. I en jour­na­li­stisk og de­mo­kra­tisk po­si­tiv for­stand dæk­ker be­teg­nel­sen over samvit­tig­heds­ful­de an­sat­te i den off ent­li­ge ad­mi­ni­stra­tion el­ler i pri­va­te fi rma­er, som rå­ber vagt i ge­vær. Det væ­re sig in­ter­nt, el­ler – hvis dét sy­nes at væ­re det re­ne selv­mord – i ste­det ud til den sto­re off ent­lig­hed, så vi al­le kan ta­ge stil­ling og et langt styk­ke hen ad vej­en be­skyt­te bud­brin­ge­ren.

PA­NE­LET Nor­dea fandt en pa­pe­gø­je og spænd­te den på skul­de­ren af per­so­nen i sk­ud­linj­en

DEN AF­SLØ­REN­DE JOUR­NA­LI­STIK do­ku­men­te­rer og kon­fron­te­rer. Hvis do­ku­men­ta­tio­nen er i or­den, er kon­fron­ta­tio­nen oft e en formsag. Nog­le væl­ger at be­kræft e ved at und­la­de at stil­le op til kon­fron­ta­tio­nen i hå­bet om lidt la­ve­re eks­po­ne­ring, og et ’ må­ske går det væk lidt hur­ti­ge­re’, når me­di­er­ne hal­ser vi­de­re eft er nye sa­ger. An­dre skru­er bis­sen på i skrift li­ge svar, for­di de bed­re kan sty­re pro­ces­sen og må­ske har va­li­de for­kla­rin­ger, de kan stå juri­disk på mål for. An­dre igen, som Nor­dea gjorde det søn­dag aft en, fi nder en pa­pe­gø­je og spæn­der på skul­de­ren af per­so­nen i sk­ud­linj­en. NOR­DEA HAV­DE SENDT di­rek­tø­ren for de du­b­i­ø­se ak­ti­vi­te­ter, som ban­ken i DR- do­ku­men­ta­ren bli­ver be­skyldt for at ha­ve væ­ret in­vol­ve­ret i, til me­di­e­fron­ten. Thor­ben San­ders stod der med stram slip­seknu­de og dit­to at­ti­tu­de. Mut­ters ale­ne. For man kan jo ik­ke se pa­pe­gøj­en. Den be­stil­ler man på for­hånd, så den lan­der hjem­me i ho­ved­kvar­te­ret for at hjæl­pe til med sva­re­ne, og når man har repe­te­ret stoff et og er i stand til at gen­ta­ge dem over­be­vi­sen­de, fl yver fug­len igen. DEN KOMMUNIKATIONSFAGLIGE TERM er ’ pa­pe­gø­jesvar’. Li­ge­gyl­digt hvad du bli­ver spurgt om, så ba­re gen­tag det, du har in­dø­vet: ’ Vi hol­der os in­den for lovens ram­mer og in­den for vo­res eti­ske re­gel­sæt’ er og bli­ver en klas­si­ker. Den usyn­li­ge pa­pe­gø­je på skul­de­ren er som den om­vend­te bug­ta­ler. Duk­ken sva­rer, mens ho­ved­per­so­nen be­væ­ger læ­ber­ne og si­ger ab­so­lut in­gen­ting. PRES­SE­CHE­FEN KUN­NE IK­KE ta­ge over, for Nor­dea hav­de an­sat en ny med før­ste ar­bejds­dag man­dag. Og mon ik­ke han ka­ste­de sig over Fa­ce­book- si­den fra mor­genstun­den. Der var nok at se til og sva­re på, om end der ik­ke li­ge­frem her­ske­de skri­ve­kløe el­ler kæk re­spons fra ho­ved­sæ­det i da­gens an­led­ning. WHISTLEBLOWERNE HAV­DE GJORT et grun­digt styk­ke ar­bej­de. Nok til en glo­bal do­mi­no­eff ekt af af­slø­rin­ger med na­tio­nal slag­si­de i ud­valg­te me­di­er. Sel­ve­ste Mes­si, Fifa, præ­si­den­ter, for­ret­nings­folk og ban­ker måt­te se sig ud­stil­let som skat­te­und­dra­gen­de spe­ku­lan­ter og rå­d­gi­ve­re af vær­ste skuff e. Med be­næg­tel­sen som hårdnak­ket føl­ge­s­vend. Og papegøjer på travlhe­dens træk. De fl yver og­så ind ad vin­du­er­ne på Chri­sti­ans­borg. Med sprit­tus­cher i næb­bet, så de kan hjæl­pe til med at stre­ge i do­ku­men­ter, det el­lers i for­vej­en er ble­vet van­ske­li­ge­re og van­ske­li­ge­re for off ent­lig­he­den at få ind­sigt i. Når de er fær­di­ge med tus­cher­ne, øver de svar med de im­pli­ce­re­de på alt det, de ik­ke kan sva­re på, så det ly­der no­gen­lun­de så­dan: ’ I did not ha­ve a se­xu­al re­la­tions­hip with that wo­man.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.