Fra ha­ven til ska­dest

Top 5

BT - - NYHEDER -

ker lig­ger num­mer to og tre. Og så er det ty­pisk ar­me, hæn­der og fi ngre, det går ud over.

» Man ar­bej­der jo ty­pisk med hæn­der­ne, og så er det og­så dem, der sid­der nær­mest, når det går galt, « si­ger Jens Laurit­sen.

Mens ska­destu­en ta­ger imod de aku­t­te, vold­som­me ulyk­ker, er det de prak­ti­se­ren­de læ­ger, fy­si­o­te­ra­pe­u­ter og kiro­p­rak­to­rer, der ta­ger imod de fl este over­be­last­nings­ska­der. Og her op­le­ver man og­så en stig­ning i hen­ven­del­ser i de før­ste for­års­må­ne­der, for­tæl­ler fy­si­o­te­ra­pe­ut Kar­sten Høgh, der har 16 års er­fa­ring som fy­si­o­te­ra­pe­ut og dri­ver spe­ci­a­list­kli­nik­ken og webs­hop­pen fy­sios­hop. dk.

Over­be­last­ning af mus­k­ler og led i for­bin­del­se med ha­ve­ar­bej­de ram­mer især den øver­ste del af krop­pen – fra li­vet og op. Kar­sten Høgh for­kla­rer, at det især skyl­des, at folk går i gang med et aty­pisk fy­sisk ar­bej­de.

» De har må­ske væ­ret inak­ti­ve he­le vin­te­r­en el­ler ak­ti­ve på en an­den må­de end ha­ve­ar­bej­de, og så ka­ster de sig ud i hårdt fy­sisk ar­bej­de i fl ere ti­mer i ha­ven, « si­ger han.

For man­ge er ha­ve­ar­bej­det nem­lig et we­e­kend­pro­jekt, hvor man knok­ler løs fra mor­gen til aft en.

» Og så la­ver man de sam­me be­væ­gel­ser he­le da­gen og må­ske fl ere da­ge i træk. Og det gi­ver alt­så over­be­last­nings­ska­der, da krop­pen ik­ke er træ­net el­ler skabt til de ens­ar­te­de løft , for­over­bøj­nin­ger, vrid og træk, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.