Uen

BT - - NYHEDER -

Kar­sten Høgh an­be­fa­ler der­for, at man tæn­ker over sit fy­si­ske ud­gangs­punkt, in­den man går i ha­ven, samt at man for­sø­ger at va­ri­e­re op­ga­ver­ne, så man ik­ke ud­fø­rer sam­me be­væ­gel­ser el­ler be­fi nder sig i sam­me stil­lin­ger en hel dag. Og der er alt­så en grund til at pas­se på.

» Det ab­so­lut­te skræks­ce­na­rie er jo, at man går i ha­ven med en lidt træt og i for­vej­en over­be­la­stet ryg, får re­vet no­get løs og plud­se­lig står med et for­sta­die til en dis­kuspro­laps el­ler en re­el dis­kuspro­laps som per­ma­nent ska­de i ryg­gen, « si­ger han.

Pi­no Bor­gen,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.