Asylan­sø­ge­re dø­bes

BT - - NYHEDER -

grup­per af asylan­sø­ge­re sø­ge kir­ken i me­get stør­re an­tal, end vi gør, « si­ger Sø­ren Dals­gaard.

I ok­to­ber sid­ste år kun­ne Ber­ling­s­ke be­skri­ve, hvor­dan Flyt­nin­ge­næv­net i 2015 hav­de af­gjort 55 sa­ger, hvor an­sø­ger­ne som asyl­grund an­før­te, at de var kon­ver­tit­ter og der­for ri­si­ke­re­de at bli­ve for­fulgt ved hjem­sen­del­se. 42 af sa­ger­ne end­te med op­hold­stil­la­del­se. De 31 var så­kald­te gen­op­ta­gel­ses­sa­ger, hvor asylan­sø­ger­ne i før­ste om­gang hav­de få­et af­slag, men fik sa­gen gen­op­ta­get, for­di de ef­ter­føl­gen­de var kon­ver­te­ret. Asylan­sø­ge­re døbt på­ske­nat I Apo­stelkir­ken på Vester­bro i Kø­ben­havn blev 12 asylan­sø­ge­re døbt på­ske­nat. Sog­ne- og ind­van­drer­præst, Ni­els Ny­mann Erik­sen, vur­de­rer, at om­kring 100 asylan­sø­ge­re er ble­vet døbt i kir­ken de se­ne­ste fem- syv år. Når de kom­mer til os og vil dø­bes, er der for langt de fle­stes ved­kom­men­de ta­le om, at de har gen­nem­gå­et en re­el ån­de­lig pro­ces. Men selv­føl­ge­lig spil­ler de­res si­tu­a­tion el­lers og­så ind. De er be­kym­re­de for, om de kan få op­hold­stil­la­del­se

Hver lør­dag af­ten mø­des flygt­nin­ge fra asyl­cen­tre som Avn­strup i kir­ken for at hæn­ge ud, be­de fæl­les­bøn og over­nat­te, så de kan del­ta­ge i søn­da­gens høj­mes­se. De fle­ste er fra Iran, hvil­ket og­så var til­fæl­det, da Ber­ling­s­ke var på be­søg i kir­ken i lør­dags. Nog­le er døbt af Ni­els Ny­mann Erik­sen, an­dre i dølgs­mål hjem­me i Iran el­ler i an­dre lan­de. Som 27- åri­ge Mas­hid Haki­mi, der kom til Dan­mark fra Iran via Tyr­ki­et og Græken­land sid­ste ef­ter­år og i dag ar­bej­der som kir­ke­tje­ner i Apo­stelkir­ken. Mus­lim som mus­li­mer flest Hun mød­te Gud, som hun for­tæl­ler med hjælp fra en tolk, som ung og blev døbt sid­ste år i Græken­land. In­den sin væk­kel­se var hun mus­lim som mus­li­mer er flest i Iran, me­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.