I hund­red­vis

BT - - NYHEDER -

kul­tu­relt end spi­ri­tu­elt, og i hen­des hjem fyld­te is­lam da hel­ler ik­ke me­get. Flugt ef­ter af­slø­ring Da hen­des hem­me­li­ge me­nig­hed sid­ste år blev af­slø­ret, så hun in­gen an­den vej end at flyg­te ale­ne.

» En ve­nin­de fra me­nig­he­den rin­ge­de. Jeg skul­le ik­ke kom­me. Den var ble­vet af­slø­ret. Me­re ved jeg ik­ke, « si­ger hun:

» Der er in­gen fri­hed for mig i Iran. Jeg kan ik­ke prak­ti­se­re min tro. «

» Jeg var sand­syn­lig­vis ble­vet fængs­let. Der vil­le må­ske og­så ske an­det, « vur­de­rer hun.

» Hvis jeg bli­ver sendt til­ba­ge til Iran, er jeg i sto­re pro­ble­mer, « si­ger hun.

Iføl­ge Ni­els Ny­mann Erik­sen er der ’ en ån­de­lig sø­gen’ blandt man­ge ira­ne­re, og ’ kri­sten­dom­men bli­ver for man­ge et nær­lig­gen­de og me­re tro­vær­digt al­ter­na­tiv til den form for is­lam, de har op­le­vet i Iran’. Et pro­blem ek­stra Han for­kla­rer, at de hem­me­li­ge me­nig­he­der be­gynd­te at op­stå ef­ter kul­tur­re­vo­lu­tio­nen i 1979.

» Når de kom­mer til os og vil dø­bes, er der for langt de fle­stes ved­kom­men­de ta­le om, at de har gen­nem­gå­et en re­el ån­de­lig pro­ces, der i sid­ste en­de får dem til at øn­ske at kon­ver­te­re. Men selv­føl­ge­lig spil­ler de­res si­tu­a­tion el­lers og­så ind. De er be­kym­re­de for, om de kan få op­hold­stil­la­del­se. Tin­ge­ne kan ik­ke ad­skil­les. Men kun i gan­ske få til­fæl- de har jeg væ­ret i tvivl om, hvor­vidt øn­sket om at kon­ver­te­re har væ­ret re­elt, « for­tæl­ler præ­sten:

» Vi gør me­get ud af at for­kla­re dem, at det, at de kon­ver­te­rer, ik­ke i sig selv gi­ver dem op­hold­stil­la­del­se. Bli­ver de sendt hjem, har de som kon­ver­tit­ter få­et et pro­blem ek­stra oven i de pro­ble­mer, de flyg­te­de fra. «

Iføl­ge Ni­els Ny­mann Erik­sen har Flygt­nin­ge­næv­net ’ ef­ter­hån­den fun­det frem til en for­svar­lig prak­sis’, når det skal vur­de­re, om asylan­sø­ger­ne er re­el­le el­ler pro­for­ma­kon­ver­tit­ter.

» Men vi kan se, at det ge­ne­relt er svært for bog­ligt sva­ge og anal­fa­be­ter at over­be­vi­se næv­net om tro­vær­dig­he­den af de­res kon­ver­sion. De har ik­ke sproget til at be­skri­ve de pro­ces­ser, de er gå­et igen­nem. Det bli­ver no­get fø­lel­ses­mæs­sigt, og det styr­ker ik­ke nød­ven­dig­vis tro­vær­dig­he­den, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.