Iva­na ta­ler ud om

Eu­ro­pa­rå­det tru­er med at slæ­be Po­len for ret­ten

BT - - NYHEDER -

RET­TIG­HE­DER Hvis kri­sen om Po­lens for­fat­nings­dom­stol fort­sæt­ter, så ri­si­ke­rer den pol­ske re­ge­ring at bli­ve stil­let for Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol, si­ger ge­ne­ral­se­kre­tæ­ren for Eu­ro­pa­rå­det, Thor­b­jørn Jag­land. » Det be­kym­ren­de her er, at hvis for­fat­nings­kri­sen fort­sæt­ter, så vil en ny kla­ge el­ler hen­ven­del­se til

IN­TER­VIEW Selv om Do­nald Trump ik­ke har for­søgt at bli­ve præ­si­dent i USA før, har tan­ken strej­fet. I hvert fald iføl­ge hans tid­li­ge­re ko­ne og nu­væ­ren­de rå­d­gi­ver, Iva­na Trump. I et in­ter­view for­tæl­ler hun om li­vet med den kon­tro­ver­si­el­le mand, som i øje­blik­ket fø­rer i me­nings­må­lin­ger­ne blandt re­pu­bli­ka­ner­ne.

Fak­tisk skønner Iva­na Trump, at eks- man­den, Do­nald Trump, al

le­re­de i 1986 Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol kun­ne væ­re på vej, « si­ger den tid­li­ge­re nor­ske stats­mi­ni­ster Thor­b­jørn Jag­land, der i går be­søg­te Warszawa.

Og­så re­præ­sen­tan­ter fra EU vil se­ne­re i den­ne uge ta­ge til Warszawa for at drøf­te be­skyld­nin­ger om ude­mo­kra­tisk ad­færd med den pol­ske re­ge­ring.

Men en diplo­mat si­ger, at EU ik­ke læg­ger op til en kon­flikt med Po­len.

» Det­te er ik­ke tids­punk­tet at gå i over­ve­je­de se­ri­øst at stil­le op til præ­si­dentval­get, ef­ter han modt­og et brev fra Ro­nald Re­a­gan, hvori han blev op­for­dret til at gi­ve præ­si­dent­kar­ri­e­ren et skud.

Det for­tæl­ler hun til New York Post.

Og hav­de det ik­ke væ­ret for hans utro­skab og den me­get of­fent­li­ge skils­mis­se, der fulg­te, hav­de han prø­vet ad, for­tæl­ler Iva­na Trump. Brud­det mel­lem hende og man­den i 1991 gjorde nem­lig Do­nald Trump til en upo­pu­lær per­son i den ame­ri­kan­ske be­folk­ning, hvil­ket vil­le ha­ve umu­lig­gjort en sejr, vur­de­rer hun.

Si­den­hen er hun og Do­nald Trump ble­vet go­de ven­ner igen, og hun er end­da bå­de for­ta­ler for ham, li­ge­som hun og­så fun­ge­rer som hans rå­d­gi­ver fra tid til an­den. Hun ta­ger end­da æren for at væ­re hjer­nen bag hans mot­to: » You think it, I say it « ( Du tæn­ker det, jeg si­ger det, red.). Man­ge fæl­les hold­nin­ger De ta­ler sam­men før og ef­ter Do­nalds ta­ler, og han be­der om hen­des me­ning. Hun har for­talt ham, at han skal fal­de lidt ned, selv om hun godt ved, det ik­ke er mu­ligt for ham.

» Han er me­get udad­vendt. Han si­ger tin­ge­ne, som de er, « si­ger hun og be­mær­ker, at Do­nald Trump er god til at træf­fe be­slut­nin­ger - en ev­ne, som hun ik­ke me­ner, den nu­væ­ren­de præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, be­sid­der.

Al­li­ge­vel på­står hun, at hun ik­ke selv bry­der sig om po­li­tik. Hun de­ler dog sin tid­li­ge­re mands skar­pe hold­nin­ger til ind­van­dre­re - til trods for hun selv ind­van­dre­de til USA fra Tjek­kos­lo­vaki­et i 1976.

» Jeg har in­tet imod me­xi­ca­ne­re, men hvis de kom­mer her - tag for ek­sem­pel en 19- årig gravid pige, der kryd­ser græn­sen. Hun fø­der så på et ame­ri­kansk ho­spi­tal, hvil­ket hun ik­ke skal be­ta­le no­get for, og hen­des barn bli­ver helt au­to­ma­tisk ame­ri­ka­ner. Hun hen­ter så he­le sin fa­mi­lie, hun be­ta­ler ik­ke skat, hun får sig ik­ke et ar­bej­de, hun bli­ver til­delt et sted at bo, og hun får mad. Og hvem be­ta­ler? Det gør du og jeg. Så læn­ge krig mod Po­len, « si­ger den unavn­giv­ne EU- diplo­mat.

Eu­ro­pa­rå­det tæl­ler 47 lan­de og be­skæf­ti­ger sig pri­mært med men­ne­ske­ret­tig­he­der. Or­ga­ni­sa­tio­nen må ik­ke for­veks­les med EU, der har 28 med­lem­slan­de. Dom­sto­lens prak­sis skal æn­dres Det EU- skep­ti­ske Lov- og Ret­fær­dig­heds­par­ti ( PiS) sik­re­de sig ved val­get sid­ste år ab­so­lut fler­tal i Po­lens par­la­ment.

Det na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve par­ti man kom­mer her­til på lov­lig vis ... Vi har brug for ind­van­dre­re. Hvem skal el­lers støv­su­ge vo­res stu­er og gø­re rent ef­ter os? Ame­ri­ka­ne­re bry­der sig ik­ke om at gø­re så­dan no­get, « si­ger hun. Mø­det og li­vet med Do­nald Iva­na Zelníck­o­vá, som hun hed, før hun gif­te­de sig til ef­ter­nav­net Trump, vok­se­de op un­der kom­mu­ni­st­sty­ret i Tjek­kos­lo­vaki­et, hvor hun blev født i 1949.

Hun be­gynd­te at stå på ski i en me­get ung al­der, og i 1971 blev hun gift med den østrig­ske skilø­ber Al­fred Winkl­mey­er. Par­ret gik dog fra hin­an­den al­le­re­de to år se­ne­re. I lø­bet af de­res æg­te­skab bo­e­de de i Mon­tre­al i Ca­na­da, hvor Iva­na ar­bej­de­de som mo­del.

Be­kendt­ska­bet med Do­nald Trump blev dog først gjort i 1976, da hun var i New York Ci­ty for at ud­fø­re mo­del­ar­bej­de.

En af­ten, hvor hun var ta­get i by­en med nog­le ven­ner, ven­te­de hun på at bli­ve til­delt et bord på en re­stau­rant, da den be­ryg­te­de for­ret­nings­mand prik­ke­de hende på skul­de­ren.

» Jeg er Do­nald Trump, og jeg kan se, at I har brug for et sted at sid­de. Jeg kan hjæl­pe jer, « sag­de han, hvor­ef­ter der hur­tigt blev fun­det et bord til ham, Iva­na og det øv­ri­ge sel­skab.

Ef­ter må­l­ti­det be­tal­te han reg­nin­gen i smug og for­svandt, til Iva­nas forun­dring. Hun hav­de al­drig mødt en mand, som be­tal­te for en kvin­de uden at for­ven­te no­get re­tur.

Men rig­man­den var ik­ke fær­dig har brugt re­ge­rings­mag­ten til at op­lø­se den hid­ti­di­ge for­fat­nings­dom­stol. I ste­det skal dom­sto­lens prak­sis æn­dres, og det be­ty­der, at love ved­ta­get af PiS ik­ke kan bli­ve un­der­kendt af dom­sto­len, si­ger kri­ti­ker­ne. med at im­po­ne­re, for da hun trå­d­te ud af re­stau­ran­ten, ven­te­de han bag rat­tet i sin li­mou­si­ne, klar til at kø­re sel­ska­bet hjem. Trump svi­ne­de alt og al­le Her­ef­ter be­gynd­te de to at se hin­an­den, og min­dre end et år se­ne­re blev de gift. Sam­men fik de bør­ne­ne Do­nald Jr., Ivanka og Eric. Tre børn, som Iva­na si­ger, er le­ven­de be­vi­ser på, han hver­ken har små hæn­der el­ler an­dre små kro­p­s­de­le, som han el­lers er ble­vet be­skyldt for un­der valg­kam­pen af Fl­o­ri­da- se­na­to­ren, Marco Ru­bio.

Do­nald Trump an­sat­te des­u­den Iva­na i sit fir­ma i for­skel­li­ge le­den­de stil­lin­ger, hvil­ket for Iva­na i dag er klar do­ku­men­ta­tion for hans respekt for kvin­der og til­tro til de­res ev­ner i er­hvervs­li­vet.

» Jeg tror ik­ke, at han er fe­mi­nist. Han el­sker kvin­der, men han er ik­ke fe­mi­nist, « si­ger hun til New York Posts jour­na­list un­der in­ter­viewet.

Det­te blev hun gi­vet­vis i tvivl om ef­ter­føl­gen­de, for blot to da­ge ef­ter mø­det rin­ge­de hen­des tals­mand til avi­sen for at for­tæl­le, at han alt­så var fe­mi­nist. Kort ef­ter rin­ge­de tals­man­den igen. Den­ne gang var det for at for­tæl­le, han al­li­ge­vel ik­ke var fe­mi­nist. En ti­me se­ne­re kom det tred­je opkald fra tals­man­den: Nu var Do­nald Trump fe­mi­nist igen.

Fra 1977 til 1991 le­ve­de par­ret lyk­ke­ligt med de­res børn og de­res for­ret­nings­im­pe­ri­um, ind­til Do­nald Trump blev af­slø­ret af Iva­na i at væ­re hende ut­ro med en 15 år yn­gre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.