Ko­mi­ker red­der und­slup­pet ty r

BT - - NYHEDER -

VEL­FÆRD Se­er­ne fl yg­ter fra det el­lers så po­pu­læ­re tv- pro­gram The Daily Show, eft er Jon Stewart er stop­pet som vært i de­cem­ber må­ned. Men pro­gram­che­fer­ne skal ik­ke reg­ne med at kun­ne lok­ke den 53- åri­ge ko­mi­ker til­ba­ge i fol­den.

Stewart har nem­lig fun­det sig en ny ni­che som for­kæm­per for dy­re­vel­færd. Det skri­ver Rol­ling Sto­ne Ma­ga­zi­ne.

Stewart, der især er kendt for sin skar­pe kri­tik af den ame­ri­kan­ske høj­re­fl øj, bru­ger nu sin tid på en ny­op­star­tet farm i sta­ten New Jer­sey, hvor han ta­ger sig af mis­hand­le­de dyr, og det har ført ham ind i en op­sigtsvæk­ken­de hi­sto­rie om en bort­lø­bet tyr. Fri­hed i en halv ti­me Det fi rbe­ne­de mu­skel­bundt stak af midt i New York på vej til slag­te­ri­et. Her­eft er nå­e­de den løs­slup­ne tyr at ny­de fri­he­den i en halv ti­me, hvor den spred­te ka­os i New Yor­ks ga­der, ind­til politiet fi k ind­fan­get den.

Ty­ren, som hur­tigt fi k til­nav­net Frank Lee eft er en berømt ame­ri­kansk ud­bry­der­kon­ge, nå­e­de at bli­ve et hit på de so­ci­a­le me­di­er, og be­røm­mel­sen var må­ske med til at red­de dens liv.

Jon Stewart fi k i hvert fald nys om hi­sto­ri­en, og han end­te med at hen­te ty­ren hjem til sin farm, hvor den nu kan ny­de fri­he­den uden at fryg­te slag­te­ri­et. Jon Stewart dri­ver far­men sam­men med sin ko­ne, Tra­cey Stewart, der tid­li­ge­re har for­talt om par­rets vi­sio­ner i avi­sen New York Ti­mes.

» Det er ik­ke nød­ven­digt at bli­ve ve­ga­ner. Du kan ta­le for dyrs ret­tig- he­der. Du kan vi­se dy­re­ne øm­hed. Du kan spil­le mu­sik for dem. Jeg hå­ber vir­ke­lig, at folk kan fø­le med dy­re­ne, som de fl este af os gjorde i barn­dom­men, « for­tal­te hun i et in­ter­view .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.