Stør­ste blå di­a­mant på auk­tion

BT - - NYHEDER -

RE­KORD ’ Di­a­man­ter er en pi­ges bed­ste ven,’ sang det blon­de ikon Ma­rilyn Mon­roe ik­lædt en stor­slå­et ly­se­rød kjo­le i fil­men ’ Gent­le­men pre­fer blon­des’ fra 1953, og nu kan en af hi­sto­ri­ens stør­ste di­a­man­ter bli­ve din, hvis du vel og mær­ke lig­ger in­de med godt 300 mil­li­o­ner kro­ner. ’ Op­pen­hei­mer Blue’ hed­der den vel­for­me­de blå­li­ge di­a­mant på 14,62 ka­rat, der skal un­der ham­me­ren på en auk­tion i Ge­ne­ve den 18. maj, skri­ver Bloom­berg.

» Det, der gør den her di­a­mant fuld­stæn­dig ex­cep­tio­nel uover­truf­fen sjæl­den, det er dens far­ve. Den har en far­ve, man kal­der ’ fan­cy vi­vid’, og det er den hø­je­ste be­døm­mel­se, en far­ve­di­a­mant kan få, « for­tæl­ler Ka­te­ri­na Pitz­ner, der dag­ligt sæl­ger og kø­ber di­a­man­ter. In­ten­si­tet Når man vur­de­rer far­ve­de di­a­man­ter er den al­ler­vig­tig­ste fak­tor far­vens in­ten­si­tet og hvor ens­ar­tet, den er, Sam­ti­dig spil­ler klar­he­den og­så en rol­le, for det er nem­lig yderst sjæl­dent, at man fin­der di­a­man­ter, der er fuld­stæn­dig uden uklar­he­der.

» Ved så­dan en stor sten kun­ne man godt fo­re­stil­le sig, at si­der­ne må­ske hav­de en lidt an­den far­ve­nu­an­ce, men det er ik­ke til­fæl­det med den her, « for­tæl­ler Ka­te­ri­na Pitz­ner, der dog un­der­stre­ger, at klar­he­den spil­ler en stør­re rol­le for hvi­de di­a­man­ter end for far­ve­de di­a­man­ter.

Når ham­me­ren fal­der den 18. maj i Ge­ne­ve, så vil Op­pen­hei­mer Blue- di­a­man­ten for­ment­lig lan­de på en pris i om­eg­nen af 38 og 45 mil­li­o­ner dol­lars, har man vur­de­ret, og det pris­le­je vil sam­ti­dig brin­ge den i nær­he­den af sid­ste års re­kord­s­alg af en an­den blå di­a­mant, ’ Blue moon’, der blev solgt for godt 316 mil­li­o­ner kro­ner. De dy­re­ste di­a­man­ter Vur­de­rin­gen på godt 300 mil­li­o­ner vil for de fle­ste ly­de af me­get, men iføl­ge Ka­te­ri­na Pitz­ner er det et no­get kon­ser­va­tivt bud, for­ment­lig for­di man ik­ke vil » skuf­fe mar­ke­det « .

Men trods den hø­je vur- de­ring, så en­der den cir­ka 15 gan­ge 12 mil­li­me­ter sto­re sten for­ment­lig med at bli­ve solgt til den pris, me­ner Ka­te­ri­na Pitz­ner.

» Op­pen­hei­mer Blue ram­mer bredt, for­di der dels kan væ­re rig­mænd i Ki­na, men og­så fra Mel­le­mø­sten, som vil væ­re in­ter­es­se­ret. I Mel­le­mø­sten ser man of­te de me­get vel­ha­ven­de mænd gå med blå di­a­man­ter. Så man har nær­mest for­doblet mu­lig­he­der­ne for af­sæt­ning, « vur­de­rer Ka­te­ri­na Pitz­ner.

De blå di­a­man­ter be­trag­tes som nog­le af de mest dy­re­ba­re di­a­man­ter, der fin­des. Det skyl­des dels, at de er enormt sjæld­ne og kun 0,1 pro­cent af al­le di­a­man­ter, der bli­ver fun­det, er far­vet, og dels at det er yderst sjæl­dent, at man fin­der far­ve­de di­a­man­ter, der har sam­men far­ve­nu­an­ce he­le vej­en igen­nem.

» Man­ge gan­ge er de fyldt med uklar­he­der, og det er den her ik­ke. Det gør den sær­lig unik. «

De kost­ba­re far­ve­de di­a­man­ter har ty­pisk væ­ret mil­li­o­ner af år un­der­vejs og er skabt 200 ki­lo­me­ter un­der jor­dens over­fla­de, hvor grund­stof­fet bor fo­re­kom­mer i ska­bel­ses­pro­ces­sen, hvil­ket og­så er år­sa­gen til di­a­man­tens blå far­ve.

Op­pen­hei­mer Blue har få­et sit navn ef­ter sin tid­li­ge­re ejer, Sir Phil­lip Op­pen­hei­mer, der dø­de i en al­der af 83 år i 1995 og frem til sin død hav­de en le­den­de rol­le i ver­dens stør­ste di­a­mantvirk­som­hed De Be­ers Group.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.